مقایسه تشخیص های بالینی بیماران بستری و سرپایی مبتلا به PTSD با آزمون های روان شناختی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه و هدف. هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان هماهنگی تشخیصی مصاحبه‌های روانپزشکی با پرسشنامه شخصیت‌سنج چند وجهی مینه‌سوتا MMPI و مصاحبه PTSD است. بررسی شاخص‌های روایی و بالینی MMPI و شدت PTSD از دیگر اهداف پژوهش حاضر می‌باشد. روش کار. این پژوهش به روش نمونه‌گیری در دسترس بر روی 20 نفر از جانبازان مبتلا به PTSD سرپایی و20 نفر بستری صورت گرفته است. در ابتدا با ایشان مصاحبه روانپزشکی شده و سپس پرسشنامه MMPI و مصاحبه PTSD به همراه جمع‌آوری اطلاعات جمعیت‌شناختی اخذ گردید و پس از آن گروه‌ها با هم مقایسه گردید. نتایج. در این پژوهش نشانگان اصلی اختلال استرس پس از ضربه شامل: شاخص‌های رویای مربوط به ضربه، گوش به زنگ بودن و واکنش از جا پریدن و کاهش شدید علاقه و اشکال در به خواب رفتن بوده و در نمونه بستری بیشترین نمره را کسب کردند . شاخص‌های تحریک‌پذیری، محدود شدن طیف عواطف، فلاش‌بک، اشکال در تمرکز و واکنش‌های فیزیولوژیک نمرات بالایی را در نمونه سرپایی به‌دست آوردند. در ضمن در مورد مقیاس‌های روایی و بالینی MMPI به جز مقیاس‌های K-Hs-Ma در دو گروه بستری و سرپایی تفاوت معنی‌داری در سایر مقیاس‌ها مشاهده نشد. بحث. بر اساس یافته‌های این تحقیق ،‌ هماهنگی بین مصاحبه‌های بالینی با پرسشنامه MMPI و مصاحبه PTSD وجود دارد. در حالی‌که در بیشتر مقیاس‌های MMPI بین دو گروه بستری و سرپایی تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. 

کلیدواژه‌ها