بررسی صحت ادعای مدعیان مبتلا به صرع در سربازان

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. بیماری صرع یکی از شایع‌ترین بیماری‌های اعصاب می‌باشد که حدود 2-1 درصد جمعیت دنیا ب ه آ ن مبتلا هستند. تشخیص بیماری صرع در یک فرد به دلیل تأثیر بر جنبه‌های مختلف زندگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این اهمیت در مورد سربازان به دلایل مسائل جانی، حفاظتی و امنیتی از حساسیت خاصی برخوردار می‌شود و فرد مبتلا به صرع تأیید شده از سربازی معاف می‌گردد. لذا، د ر این مطالعه درصد صحت تشخیص مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش کار. این تحقیق یک مطالعه گذشته‌نگر است که روی پرونده 113 نفر از سربازان مدعی ابتلا به بیماری صرع انجام شده است. این افراد در سال‌های 1382-1375 جهت اثبات بیماری به بیمارستان بقیه‌ا … «عج» مراجعه نموده بودند. ابتدا پرسشنامه تهیه و با مراجعه به پرونده‌های موجود در بایگانی بیمارستان ، اطلاعات استخراج و تک میل گردید. اطلاعات فردی شامل نوع حم لات ، نت ی جه نوار مغز ، مشاوره روانپزشکی ، تشخیص نها یی مشخص و با برنامه SPSS11 و روش‌های آماری مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج. میانگین سن بیماران 2 ± 20 سال بود و در فاصله سنی 25-19 قرار داشتند. متوسط روزهای بستری2 ± 8 روز بود که 57 درصد بین 10-6 روز بستری بودند. فراوانی صرع در سربازان بستری شده در این مطالعه با شکایت تشنج 1/57 درصد بود. بیشترین نوع صرع، جنرالیزه و بیشترین نوع حملات تونیک-کلونیک بود. 61 درصد از بیماران صرعی ارجاع شده نوار مغزی نرمال داشتند. سایر تشخیص‌های مطرح شده عبارت بودند از: صرع کاذب (12 درصد)، افسردگی (9 درصد)، سردرد (5 درصد) و‌ سنکوپ (9/0 درصد). 8 درصد سالم بودند و 8 درصد بیماران نیز به تشخیص قطعی نرسیدند. بحث. با تو جه به نتایج این مطالعه، مشخص شد که برای اثبات صرع در سربازان احتیاج به امکانات تشخیصی دقیق ‌ تر و کم ‌ هزینه ‌ تری می ‌ باشد . توصیه می ‌ شود م سئ ولین بهداشت و درمان جهت تهیه امکانات تشخیصی دقیق ‌ تر اقدام نمایند.  

کلیدواژه‌ها