تعیین الگوی مصرف سیگار در سربازان نیروهای نظامی و انتظامی استان گیلان در سال 1384

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. مطالعات چندی ارتباط مثبت بین مصرف سیگار و پرسنل نظامی ب ه‌ خصوص سربازان را نشان داده ‌ اند. نگاهی به جمعیت ایران حاکی از قرارگیری یک گروه جمعیتی بزرگ از جوانان در دوره سربازی می ‌ باشد. لذا، این مطالعه با هدف بررسی شیوع مصرف سیگار در سربازان استان گیلان انجام شده است . مواد و روش کار. در یک مطالعه مقطعی 612 سرباز در استان گیلان به ‌ صورت نمونه ‌ گیری سهمیه ‌ ای تصادفی توسط پرسشنامه خود ایفا و بدون نام مورد س ؤ ال واقع شدند. پرسشنامه در دو بخش مشخصات دموگرافیک شامل (سن، طول مدت سربازی، ت أ هل، سطح تحصیلات والدین، مصرف سیگار در دوستان و اعضای خانواده) و بخش دوم شامل وضعیت مصرف سیگار در هنگام پژوهش (مصرف یا عدم مصرف سیگار ، تعداد نخ سیگار مصرفی در روز، زمان شروع به سیگار کشید ن و دفعات ترک سیگار) تنظیم گردید. پرسشنامه ‌ ها بین سربازان توزیع و جمع ‌ آوری گردید. اطلاعات جمع ‌ آوری شده با استفاده از نرم ‌ افزار SPSS 11.5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از تست ‌ های آماری Logistic Regression , X2 استفاده گردید. نتایج. در این مطالعه میانگین و انحراف معیار سنی افراد تحت مطالعه 2 ± 8/21 سال با محدوده سنی 29-18 سال و متوسط طول مدت سربازی در آنان 8/5 ± 8 ماه بود . 2/82 درصد مجرد, 25 درصد بی ‌ سواد یا کم ‌ سواد, 1/37 درصد دارای دیپلم و 9/37 درصد دارای تحصیلات عالی بودند. از کل سربازان، 233 نفر ( 1 /38 درصد ) تجربه مصرف سیگار داشتند که 157 نفر (7/25 درصد ) در حال حاضر سیگاری هستند. از افراد سیگاری 129 نفر (2/82 درصد ) سیگار را قبل از دوره سربازی شروع کرده ‌ اند. میانگین و انحراف معیار سن شروع مصرف سیگار 2/3 ± 8/16 سال نشان داده شد. آزمون X2 بین مصرف سیگار در حال حاضر با داشتن دوستان سیگار ی (05/0> p ) رابطه‌ای نشان داد. پس از انجام Logistic Regression ، تنها متغیر وارد شده, داشتن دوستان سیگاری بوده است (00001/0> p ). بحث. اگر چه مطالعه حاضر نشان دهنده عدم تفاوت بین مصرف سیگار در سربازان با کل اجتماع در همان گروه سنی می ‌ باشد ؛ اما ، سن شروع مصرف سیگار در آنها لزوم اجرای برنامه ‌ های پیشگیری مناسب در سنین پایین ‌ تر را نشان می ‌ دهد.

کلیدواژه‌ها