علل مراجعه به مرکز درمانی طی دوره آموزش رزمی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. پرسنل نظامی در طی دوره آموزشی، نیازمند خدمات درمانی خواهند بود. بالطبع، اطلاع از فراوانی و علل بهره ‌ گیری از خدمات درمانی و شناخت متغیرهای مرتبط با درخواست این خدمات، امکان ت أ مین منابع مورد نیاز را برای مدیران مربوطه تسهیل خواهد نمود. مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی، علل و عوامل مراجعه به مرکز درمانی در طی دوره آموزش رزمی در پرسنل رسمی و وظیفه در نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شد. مواد و روش کار. مطالعه حاضر به صورت مقطعی- مشاهده ‌ ای انجام شد. نمونه ‌ ها شامل نیروهای رسمی یا وظیفه بودند که در طی سال 1381 در سه پادگان آموزشی در تبریز، ورامین و همدان دوره آموزش نظامی خود را می ‌ گذراندند. روش نمونه ‌ گیری سرشماری و حجم نمونه برابر 2203 نفر ] 406 نفر (4/18 درصد ) پرسنل رسمی و 1797 نفر (6/81 درصد ) پرسنل وظیفه [ بودند. پزشکان نمونه ‌ ها را مورد مصاحبه قرار دادند. داده ‌ های دموگرافیک شامل ( سن، میزان تحصیلات و وضعیت ت أ هل)، یافته‌های شرح حال شامل ( سابقه ابتلا به بیماری ‌ های جسمی، جراحی، شکستگی، مصرف دارو، ورزش، استفاده از عینک، مصرف سیگار، بیماری در خانواده، دست غالب، وزن، BMI ) و یافته‌های معاینه فیزیکی شامل ( انحنای کف پا، انحراف محور زانو، شلی لیگامانی و حدت بینایی) ثبت شد. بهره ‌ گیری از خدمات درمانی به ‌ عنوان پیامد مورد بررسی ثبت گردید و علت آن توسط پزشک عمومی طی یک ویزیت مشخص گردید. نتایج. در طول مدت مطالعه، 2636 مورد مراجعه به درمانگاه پادگان ‌ ها اتفاق افتاد. این تعداد مراجعه توسط 1146 نفر (6/52 درصد ) انجام گرفت. میانگین دفعات مراجعه کل جمعیت و افراد مراجعه کرده به ترتیب برابر 19/1 و 3/2 بود. میانگین دفعات مراجعه پرسنل وظیفه و رسمی به ترتیب 7/0 ± 4/2 و 6/0 ± 95/1 بود. علت مراجعه در 821 نفر (6/71 درصد ) آسیب فیزیکی، 242 نفر (1/21 درصد ) عفونت ‌ های تنفسی و 83 نفر (3/7 درصد ) علل دیگر بود. نوع آسیب‌های فیزیکی در 494 نفر (1/60 درصد ) عضلانی- اسکلتی، در 271 نفر (33 درصد) جراحت ‌ های سطحی و در 56 نفر (9/6 درصد) بریدگی بود. بهره‌گیری از خدمات درمانی در افراد دارای شلی وتر عضلانی در مقایسه با افراد فاقد شلی وتر عضلانی به میزان معنی‌داری بیشتر بود (04/0 = P ) . بهره‌گیری از خدمات درمانی با سطح تحصیلات، صاف بودن کف پا، انحراف محور زانو، مصرف سیگار، سابقه ورزش، سابقه ورزش قهرمانی و دست غالب ارتباط همبستگی نشان نداد (05/0 > P ) . بحث. این مطالعه نشان داد که بیش از نیمی از پرسنل تحت آموزش نظامی در طی این دوره نیازمند خدمات درمانی خواهند بود، که علت مراجعه در درجه اول آسیب فیزیکی (خصوص اً عضلانی- اسکلتی) و در درجه دوم عفونت ‌ های تنفسی می ‌ باشد. در این مطالعه، شلی وتر عضلانی به ‌ عنوان عامل خطرساز احتمالی بهره‌گیری از خدمات درمانی در طی دوران آموزشی محسوب می ‌ شود ؛ لذا ، غربالگری نیروهای نظامی پیش از آغاز دوره ‌ های آموزشی، از نظر ابتلا به این اختلال را می ‌ توان پیشنهاد کرد. همچنین اقدامات مداخله ‌ ای به ‌ منظور کاهش عفونت ‌ های تنفسی در این نیروها می ‌ تواند مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها