بررسی وضعیت ازدواج و سازگاری زناشویی در بین کارکنان سپاه

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. سازگاری‌ در روابط زناشویی‌ بر میزان‌ سلامت‌ روانی‌، میزان‌ رضایت‌ از زندگی‌ و حتی‌ بر میزان‌ درآمد، موفقیت‌ تحصیلی‌ و رضایت‌ از شغل‌ زوجین تأثیر می‌گذارد. از سویی‌ دیگر ناسازگاری‌ در روابط زوجین‌ موجب‌ اختلال‌ در روابط اجتماعی‌، گرایش‌ به‌ انحرافات‌ اجتماعی‌، افول‌ ارزش‌های‌ فرهنگی‌ در بین‌ زن و شوهر‌ می‌شود. براین‌ اساس‌، مطالعه‌ و پژوهش‌ در زمینه‌ سازگاری‌ زناشویی‌ مهم‌ است. لذا، هدف تحقیق حاضر بررسی وضعیت ازدواج و سازگاری زناشویی در بین کارکنان سپاه می‌باشد‌. مواد و روش کار. در این‌ پژوهش‌ که‌ در سال‌ 1382 با هدف‌ شناخت وضعیت سازگاری زناشویی و میزان شیوع ناسازگاری در بین کارکنان سپاه انجام گرفت، تعداد 900 زوج از بین کارکنان سپاه شهر تهران با استفاده از روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. روش پژوهش، روش توصیفی‌ - زمینه‌یابی بود. ابزار مورد استفاده در پژوهش عبارت بودند از: آزمون رضایت زناشویی انریچ، پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و اطلاعات ازدواج. نتایج. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد، 2/10 درصد از مردان و 7/19 درصد از زنان از زندگی زناشویی خود ناراضی هستند و 4/51 درصد از مردان و 7/49 درصد از زنان گاهی راضی و گاهی ناراضی‌اند. بیشترین میزان ناسازگاری در بین آنها در زمینه توانایی حل تعارض و روابط جنسی بود. بحث. لازمه توانایی حل تعارض و بهبود روابط جنسی داشتن مهارت‌هایی است که قابل آموزش و یادگیری هستند. از طریق افزایش مهارت‌های زوجین در ابعاد فوق می‌توان میزان سازگاری زناشویی و در نهایت میزان رضایت از زندگی را در آنها افزایش داد. بر این اساس پیشنهاد اصلی پژوهش حاضر توجه مسئولین سپاه به برنامه‌های آموزشی و مشاوره خانواده است. 

کلیدواژه‌ها