بررسی ارزش تشخیصی ترانس ایلومیناسیون در تشخیص سینوزیت حاد در مناطق نظامی بدون تجهیزات پزشکی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. سینوس‌های پارانازال حفرات هوایی اطراف بینی می‌باشند که بیماری‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند. در بین نیروهای نظامی مشکلات گوش، حلق و بینی یکی از علل مراجعه بیماران به متخصص می‌باشد. به‌علاوه، سینوزیت شایع‌ترین بیماری درگیرکننده سینوس‌ها می‌باشد. پیشرفت‌های اخیر تصویربرداری رادیولوژیک و تکنیک‌های جدید آندوسکوپی، توانایی تشخیص و درمان سینوزیت را بهبود بخشیده‌اند. در این میان ترانس ایلومیناسیون سینوس‌های قدامی (ماگزیلاری و فرونتال) یکی از معاینات تشخیصی‌ می‌باشد که در تشخیص سینوزیت پزشک را یاری می‌کند. در این مطالعه قصد داریم تا میزان ارزش تشخیصی ترانس ایلومیناسیون را در تشخیص سینوزیت حاد بررسی نماییم. مواد و روش کار. مطالعه به‌صورت ارزیابی فرآیندها طراحی شده و روی 100 بیمار با علایم و نشانه‌های مشکوک به سینوزیت حاد که به درمانگاه گوش و حلق و بینی بیمارستان بقیه‌ا...«عج» در سال 1382 مراجعه نموده‌اند؛ انجام گرفته است. پس از ثبت علایم و نشانه‌ها، بیمار توسط پزشک متخصص گوش و حلق و بینی مورد معاینه ترانس ایلومیناسیون قرار گرفته است. به‌منظور تشخیص قطعی سینوزیت حاد برای تمامی بیماران سی‌تی‌اسکن کرونال (به عنوان استاندارد طلایی تشخیص) انجام گرفته است. پزشک از نتایج سی‌تی‌اسکن بی‌اطلاع بوده است. داده‌ها جمع‌آوری و میزان حساسیت و اختصاصی بودن و میزان تطابق ترانس ایلومیناسیون برای هر کدام از سینوس‌های قدامی ماگزیلاری و فرونتال مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و در نظر گرفتن سطح معنی‌داری 5 درصد آنالیز شدند. نتایج. از 100 بیمار مورد مطالعه، 74 نفر مرد و 26 نفر زن؛ با میانگین سنی 33 سال و 1/3 = SD بود. براساس گزارش سی‌تی‌اسکن تعداد 64 نفر سی‌تی‌اسکن غیرطبیعی داشتند (بیمار). طبق این مطالعه درصد انطباق ترانس ایلومیناسیون در مواردی که سی‌تی‌اسکن غیرطبیعی داشتند، در مورد سینوس ماگزیلاری و سینوس فرونتال به ترتیب 5/73 درصد و 1/60 درصد گزارش گردید (میزان حساسیت). این میزان در مورد یافته‌های طبیعی سی‌تی‌اسکن در ترانس ایلومیناسیون برای سینوس‌های ماگزیلاری و فرونتال به‌ترتیب 5/63 درصد و 90 درصد گزارش گردید. بحث. در این مطالعه مشخص گردید، انجام ترانس ایلومیناسیون توسط پزشک می‌تواند تا حد زیادی به تشخیص درگیری سینوس‌ها به‌خصوص در رد درگیری سینوس‌ها خصوصاً در مورد سینوس فرونتال یاری رساند. لذا، با توجه به شیوع بالای بیماری و عدم وجود امکانات پیشرفته تصویربرداری در مناطق نظامی و دور افتاده و نیز جهت افزایش توان تشخیصی، استفاده از ترانس ایلومیناسیون به پزشکان در جهت تشخیص سینوزیت حاد توصیه می‌شود. 

کلیدواژه‌ها