بررسی آگاهی و نگرش سربازان یک واحد آموزشی منطقه جنوب شرق کشور در خصوص بیماری ایدز

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. ایدز یکی از بیماری‌های عفونی جدی در دنیاست که به سرعت رو به افزایش است و در حال حاضر بهترین راه کنترل آن آموزش جامعه و ایجاد نگرش منطقی نسبت به این بیماری به‌خصوص در گروه در معرض خطر یعنی جوانان می‌باشد. مواد و روش کار. این بررسی یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعی ( Cross-sectional ) می‌باشد که با هدف تعیین و ارزیابی آگاهی و نگرش سربازان در یک واحد نظامی منطقه جنوب شرق کشور در خصوص بیماری ایدز در تابستان 1383 انجام گرفته است. در این پژوهش از بین 1500 سربازی که جهت انجام رزم مقدماتی وارد پادگان شده بودند 240 سرباز به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه خود - ایفا بود که بعد از تعیین روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت و آگاهی و نگرش سربازان در خصوص بیماری ایدز، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج. میانگین سنی سربازان 2/3 ± 35/21 بود و 6/76 درصد از مشمولان تحصیلات دیپلم به بالا داشتند. مهم‌ترین منبع کسب اطلاعات سربازان در مورد ایدز به ترتیب دروس مربوط به اساتید (4/85 درصد)، خانواده و دوستان (4/75 درصد)، روزنامه و مجله (6/68 درصد)، رادیو و تلویزیون (8/30 درصد) بود. میانگین نمره آگاهی سربازان 29/27 و میانگین نمره نگرش 32/3 بود که هر دو در سطح متوسطی قرار داشت. رتبه آگاهی و نگرش سربازان با متغیر سطح تحصیلات سربازان رابطه معنی‌داری را نشان داد (001/0 = P ). بحث. برخلاف سایر مطالعاتی که در کشورهای دیگر صورت گرفته، در این مطالعه نقش تلویزیون و رسانه‌های گروهی در اطلاع‌دهی به افراد کم‌رنگ تر از سایر منابع اطلاعاتی بوده است. میانگین آگاهی سربازان هر چند نشان‌دهنده اطلاع نسبتاً خوب گروه مورد مطالعه بود، در عین حال سوء تعابیر قابل توجهی در بین سربازان، به‌ویژه در خصوص بیماران مبتلا به ایدز وجود داشت. با توجه به یافته‌های این مطالعه پیشنهاد می‌گردد که کلاس‌های آموزشی جداگانه‌ای برای سربازان دارای سطوح مختلف تحصیلی برگزار گردد و ارتقاء سطح آگاهی‌های سربازان در خصوص ایدز با استفاده از استراتژی‌هایی چون بهره ‌گیری از آموزش توسط اساتید و استفاده از رسانه‌های جمعی به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها