کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در مبتلایان به برونشیولیت ناشی از مواجهۀ شیمیایی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. افت کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در مبتلایان به برونشیولیت متعاقب پیوند ریه گزارش شده است. با این وجود، از کیفیت زندگی مرتبط با سلامت مبتلایان به برونشیولیت ناشی از مواجهه با عوامل شیمیایی اطلاعات زیادی منتشر نشده است. مطالعه حاضر با هدف توصیف کیفیت زندگی مبتلایان به برونشیولیت ناشی از مواجهات شیمیایی و همچنین بررسی ارتباط آن با برخی متغیرها انجام شد. مواد و روش کار. در مطالعه مشاهده ‌ ای- مقطعی حاضر، 383 بیمار مبتلا به برونشیولیت ناشی از مواجهه با عوامل شیمیایی به صورت در دسترس از بین مراجعین به درمانگاه ریه بیمارستان بقیه ‌ا... در سال ‌ های 1383 و 1384 انتخاب شدند. از تمامی بیماران یک چک لیست شامل متغیر‌های دموگرافیک و مرتبط با جانبازی تکمیل گردید. تمامی بیماران پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت سنت جورج ( SGRQ ) را نیز تکمیل کردند. نتایج. میانگین (انحراف معیار) نمرات زیر مقیاس‌های علایم، فعالیت، تاثیر بیماری و نمره کلی پرسشنامه به ترتیب برابر (28/16) 07/68، (53/19)38/67 ، (57/21) 02/47 و (42/17) 68/56 بود. ارتباط معنی‌دار آماری بین زیر مقیاس‌های پرسشنامه و شغل مشاهده شد (05/0 p < ). ارتباط معنی‌دار آماری بین نمره کلی پرسشنامه و همچنین زیر مقیاس‌های علایم و تاثیر بیماری با سطح تحصیلات مشاهده شد (05/0 p < ). ابتلای همزمان به‌بیماری‌های پوست، چشم، روانپزشکی، سابقه مصرف داروی روانپزشکی و سابقه بستری در بخش روانپزشکی با کیفیت زندگی نامطلوب‌تر همراه بود (05/0 p < ). ارتباط معنی‌داری بین کیفیت زندگی و سن، فاصله زمانی بین مطالعه و مواجهه شیمیایی و درصد جانبازی مشاهده نشد (05/0 P> ). بحث. مطالعه حاضر، افت کیفیت زندگی مرتبط با سلامت مبتلایان به برونشیولیت ناشی از مواجهات شیمیایی را نشان داد. براساس این مطالعه، این بیماران دچار علایم شدید ریوی می‌باشند و فعالیت ایشان دستخوش تغییرات قابل توجه شده است و افت کیفیت زندگی، محدود به افراد دارای نمای انسدادی در اسپیرومتری نمی‌باشد. درمان موثر علایم ریوی و همچنین تسهیل دسترسی بیماران به امکانات بهداشتی درمانی احتمالاً خواهد توانست ارتقای کیفیت زندگی مرتبط با سلامت را برای این دسته از بیماران به‌دنبال داشته باشد. همکاری متخصصین رشته‌های مختلف طب، شامل رشته‌های ریه، پوست، چشم و روانپزشکان در این زمینه ضروری به‌نظر می‌رسد. 

کلیدواژه‌ها