بررسی تأثیر قطره آویشن بر وضعیت تنفسی مبتلایان به برونشیت شیمیایی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. برونشیت شیمیایی و عوارض آن از دوران جنگ تحمیلی برجای مانده است. از آنجا که این عوارض باعث ایجاد اختلال در تنفس شده‌اند و سرفه، تنگی نفس و اضافه شدن انواع عفونت‌های باکتریا ی ی و ویروسی ناتوان کننده را به‌همراه دارند. لذا، به منظور پیش‌گیری و کنترل عوارض برونشیت شیمیایی هدف این مقاله بررسی قطره آویشن بر وضعیت تنفسی مبتلایان به برونشیت شیمیایی می‌باشد. مواد و روش کار. این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور می‌باشد. جامعه آماری شامل60 نفر از بیماران مبتلا به برونشیت شیمیایی خفیف می‌باشد که تحت درمان‌های طبی روتین برای برونشیت شیمیایی بودند و به‌صورت تصادفی بلوکی به دو گروه 30 نفره تقسیم شدند. در گروه مداخله ، علاوه بر درمان‌های روتین قطره آویشن و در گروه مقایسه ، دارو‌های روتین به علاوه دارو نما تجویز گردید. هر دو گروه در چهار نوبت به فواصل یک ماهه ویزیت شده و از نظر علا ی م بالینی، علا ی م فیزیکی و ا س پیرومتری بررسی شدند. نتایج. یافته‌های پژوهش نشان داد که مصرف قطره آویشن بر روی علا ی م بیماران شامل سرفه، خلط، تنگی نفس و مقادیر ا س پیرومتری تأثیری ندارد. بحث. به‌نظر می‌رسد که قطره افشرده آویشن در بهبود وضعیت بیماران تنفسی مبتلا به برونشیت شیمیایی تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها