اثر سولفور موستارد و سیکلوفسفامید بر بقاء سلولی درمحیط کشت و نقش پیش‌گیرانه ویتامین E

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. ماکروفاژهای صفاقی موش در آزمایشگاه برای مدتی زنده می ‌ مانند. پس از آن تعداد سلول‌های زنده به‌دلیل کاهش محیط کشت، سوبسترا یا تولید فاکتورهای مهار کننده و اثر توکسیک نیتریک‌اکساید کاهش می‌یابد. عوامل آلکیله کننده نظیر سولفور موستارد و سیکلو فسفامید با توجه به‌غلظت مورد استفاده بر سیستم ایمنی و عملکرد ماکروفاژها اثر مهاری دارند. لذا ، هدف از این مطالعه تعیین اثر ویتامین E به‌عنوان یک آنتی‌اکسیدانت بر دوام بقاء سلول‌های ماکروفاژی در حضورسولفور موستارد و سیکلوفسفامید بود. مواد و روش کار. در این مطالعه ابتدا موش ‌ ها را بیهوش نموده و مقدار 5 میلی لیتر بافر فسفات نمکی ( PBS ) سرد را به‌داخل صفاق تزریق و پس از ماساژ، با کمک پیپت پاستور تعدادی از سلول‌های صفاقی جمع‌آوری گردید. سلول‌ها را سه بار شسته و پس از شمارش سوسپانسیون سلولی به تعداد لازم تهیه شد. تعداد 5 10 ´ 1 سلول در حجم 2/0 میلی ‌ لیتر محیط کشت کامل به هر چاهک پلیت 96 خانه اضافه شد. پلیت ‌ ها 2 ساعت در شرایط 37 درجه سانتی ‌ گراد و 5 درصد CO2 انکوبه شده و پس از آن به منظور حذف سلول‌های غیرماکروفاژی سه بار با PBS گرم شسته شدند. مجدداً به سلول‌ها، محیط کشت کامل حاوی لیپو‌پلی‌ساکارید ( =LPS 3) در حضور یا غیاب سیکلوفسفامید، سولفور موستارد و ویتامین E اضافه شد و در شرایط فوق ب ه‌ مدت 24 ساعت انکوبه شدند. دوام بقاء سلولی پس از مخلوط کردن با ترپن‌بلو شمارش شد. نیتریت به‌عنوان اندیکاتوری از نیتریک اکساید بروش گریس اندازه ‌ گیری شد. نتایج. نتایج نشان داد، مرگ سلولی با افزایش غلظت سیکلوفسفامید و یا سولفور موستارد افزایش می‌یابد (02/0 P < )، در حالی ‌ که در حضور ویتامین E تعداد سلول‌های مرده کاهش کمتری دارد (2/0 p < )، ویتامین E توانست با تمام غلظت ‌ های سیکلوفسفامید و سولفور موستارد در ایجاد مرگ سلولی مقابله کند ولی این مقابله در غلظت‌های بالای سولفور موستارد کمتر بود. ویتامین E همچنین باعث کاهش ترشح نیتریک اکساید در محیط کشت در حضور سیکلوفسفامید و سولفور موستارد شد. در حضور 10 میکروگرم سیکلو فسفامید مقدار نیتریت 520 نانو مول بوده در حالی‌که در حضور ویتامین E مقدار آن به 410 نانو مول(15/21) درصد کاهش یافته است (05/0 P < ). ویتامین E توانسته در مقابل تمام غلظت‌های سولفور موستارد مانع اثر افزایشی آن بر ترشح نیتریک اکساید شود. ولی با افزایش غلظت سولفور موستارد، اثر ویتامین E کاهش یافته است، ب ه‌ طوری‌که در غلظت 80 و 160 میکرو مول اثر ویتامین E معنی‌دار نبود (07/0 P < ). بحث. مرگ سلول‌های ماکروفاژی موش در مدت زمان انکوباسیون در محیط کشت در حضور سیکلوفسفامید و یا سولفور موستارد می ‌ تواند وابسته به ترشح نیتریک اکساید باشد. ویتامین E با کاهش ترشح نیتریک اکساید می‌تواند باعث افزایش بقاء سلول‌های ماکروفاژی وکاهش مرگ سلولی شود.

کلیدواژه‌ها