کلیدواژه‌ها = ابوموسی
مورچه گزیدگی نیروهای نظامی در سه جزیره ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 155-162

مهدی خوبدل؛ کامران اکبرزاده؛ حسین جعفری؛ علی مهرابی توانا؛ علی موسوی جزایری؛ جواد رفیع نژاد؛ مرتضی ایزدی؛ علی علی اکبر اصفهانی؛ یونس جهانی؛ محمد نوبخت؛ محمد مهدی بهمنی؛ مرتضی رحیمی