کلیدواژه‌ها = سبک رهبری
بررسی شیوه اداره بیمارستانهای منتخب نیروهای مسلح و ارتباط آن با شاخص های عملکرد بیمارستانی

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 59-68

احمد عامریون؛ بایرام نجاتی زرنقی؛ جواد حسینی شکوه؛ روح الله زابلی؛ علی اکبر کریمی زارچی


سبک رهبری مدیران بیمارستانی از نظر کارکنان و ارتباط آن با شاخص‌های بیمارستانی

دوره 13، شماره 3، مهر و آبان 1390، صفحه 125-132

احمد عامریون؛ سید مرتضی حسینی شکوه؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ نوروز محمودی