کلیدواژه‌ها = مصدومین هسته‌ای
میزان آگاهی و آمادگی کادر درمانی در مواجهه احتمالی با مصدومین بحران های هسته‌ای: یک مطالعه مقطعی در اراک

دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 342-347

ابوالفضل جوکار؛ فاطمه جوکار؛ فاطمه امیرشاهی؛ مهدی هرورانی


ضرورت های طراحی و تأسیس اورﮊانس بر اساس پروتکل‌های درمانی مصدومین هسته‌ای

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 119-125

حسن توکلی؛ سید محمد مهدی مدرسی


بررسی نیازهای آموزشی کارکنان بهداشت و درمان برای مقابله پزشکی موثر با مصدومیت‌های هسته‌ای

دوره 10، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 209-216

حسن توکلی؛ سید مهدی مدرسی؛ اسفندیار آزاد مرزآبادی