نویسنده = تدین، امیرحسین
رابطه میان سرمایه فکری با بهره‌وری منابع انسانی و عملکرد شغلی از دیدگاه کارکنان یک بیمارستان نظامی

دوره 20، شماره 6، آذر و دی 1397، صفحه 674-684

علی علی اکبر اصفهانی؛ کامران مالکپور؛ امیرحسین تدین؛ محسن عباسی فرج زاده