نویسنده = بیدار، رامین
بررسی ویژگیهای بالینی و پاراکلینیک استئومیلیت مزمن در جانبازان مراجعه‌کننده به کلینیک فوق تخصصی استئومیلیت بیمارستان ساسان در سال 1387 – 1385

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 63-68

مرتضی ایزدی؛ سید احمد موسوی؛ حسن عراقی زاده؛ کمال سید فروتن؛ شهرام شیروانی؛ نعمت الله جنیدی؛ مرتضی جان نثاری؛ بهزاد کلانتری؛ رامین بیدار


بررسی پراکنش جغرافیایی گوسفندان آنتی بادی مثبت تب خونریزی دهنده ‏کریمه-کنگو (‏CCHF‏) در استان اصفهان در سال 1384-1383‏

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 97-102

مرتضی ایزدی؛ حسن صالحی؛ صادق چینی‌کار؛ کامیار مصطفوی زاده؛ محمد درویشی؛ نعمت اله جنیدی؛ رضا رنجبر؛ فرزین خوروش؛ رامین بیدار؛ بهروز عطایی