دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 48، خرداد و تیر 1391 

مروری

وضعیت گردشگری سلامت در ایران؛ فرصت یا تهدید

صفحه 69-75

مرتضی ایزدی؛ علی ایوبیان؛ طه نصیری؛ نعمت ا... جنیدی؛ مژگان فاضل؛ محمدجواد حسینپورفرد


پژوهشی اصیل

مهندسی بافت عضله اسکلتی: حال و آینده

صفحه 77-84

زهرا جمال پور؛ علیرضا عسگری؛ محمدرضا نورانی


رابطه چاقی با نوبت‌کاری؛ مطالعه گذشته‌نگر

صفحه 93-97

محمد غلامی فشارکی؛ انوشیروان کاظم نژاد؛ فرید زایری؛ محسن روضاتی؛ حامد اکبری


عوامل زمینه‌ساز خودکشی در سربازان یک نیروی نظامی

صفحه 99-103

رضا نوری؛ علی فتحی آشتیانی؛ حسین سلیمی؛ عبدا... سلطانی نژاد


مقایسه رضایت شغلی کارکنان بخش بهداشت و بخش درمان؛ آذربایجان شرقی

صفحه 105-112

احمد کوشا؛ شکوفه باقری؛ علی جنتی؛ محمد اصغری جعفرآبادی؛ مصطفی فرحبخش


طراحی الگوی مدیریت نظام ارجاع برای درمان مستقیم در سازمان تأمین اجتماعی

صفحه 129-135

مسعود فردوسی؛ سودابه وطن خواه؛ نادر خالصی؛ فربد عبادی فرد آذر؛ علی ایوبیان


مواجهه شغلی رانندگان و مجاورین تراکتور با صدا به‌هنگام عملیات با دور موتور و دنده‌های مختلف

صفحه 149-154

محمدرضا منظم؛ فرشاد ندری؛ نرگس خانجانی؛ محمدرضا قطبی راوندی؛ حامد ندری؛ طیبه برسم؛ محسن شمسی؛ حامد اکبری


مورچه گزیدگی نیروهای نظامی در سه جزیره ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک

صفحه 155-162

مهدی خوبدل؛ کامران اکبرزاده؛ حسین جعفری؛ علی مهرابی توانا؛ علی موسوی جزایری؛ جواد رفیع نژاد؛ مرتضی ایزدی؛ علی علی اکبر اصفهانی؛ یونس جهانی؛ محمد نوبخت؛ محمد مهدی بهمنی؛ مرتضی رحیمی


تاثیر کار طاقت‌فرسا بر کارآمدی کارکنان مدیریت بحران

صفحه 163-167

محمدجواد حسینپورفرد؛ حسن رفعتی؛ سیدعبدالرضا بابامحمودی؛ براتعلی اصغری؛ بیژن پاکروشن؛ منصور بابایی