نویسنده = اکبری، حسام
بررسی رابطه بین بار ذهنی کار، فرسودگی شغلی، رضایت شغلی، تاب آوری و اختلالات خواب: پژوهشی در میان پرستاران

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 1861-1869

10.30491/jmm.2023.1006277.0

کیوان ساعدپناه؛ محمد قاسمی؛ حسام اکبری؛ امیر ادیب زاده؛ حامد اکبری


تاثیرات مواجهه با صدای‌های ضربه ای بر شنوایی نیروهای مسلح و بررسی روش های کنترل و کاهش بروز عوارض ناشی از آن: مطالعه مروری

دوره 24، شماره 5، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1347-1357

10.30491/JMM.24.5.1347

حسام اکبری؛ امیر ادیب زاده؛ سیده نفیسه اسحاق حسینی؛ حامد اکبری