نویسنده = مجتبی سپندی
بررسی شیوع سندرم متابولیک و اجزای آن در یک شهرک مسکونی نظامی در تهران

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 1892-1898

10.30491/jmm.2023.1006420.1016

محمد باقری نیا؛ کریم پرستوئی؛ مریم تقدیر؛ سپیده عباس زاده؛ مجتبی سپندی؛ اسلام اسکندری


تأثیر آموزش بین‌حرفه‌ای سلامت معنوی بر سبک زندگی دانشجویان نظامی

دوره 22، شماره 10، آذر و دی 1399، صفحه 1044-1053

10.30491/JMM.22.10.1044

یزدان احمدی؛ حسین باباتبار درزی؛ مینو اسدزندی؛ مجتبی سپندی


مروری بر برخی مداخلات مبتنی بر تغذیه در بیماری کووید-19

دوره 22، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 169-176

10.30491/JMM.22.2.169

مریم تقدیر؛ مجتبی سپندی؛ سپیده عباس زاده؛ کریم پرستوئی


نقش جداسازی، قرنطینه و فاصله‌گذاری اجتماعی در مهار اپیدمی کووید-19

دوره 22، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 210-211

10.30491/JMM.22.2.210

سیما افراشته؛ یوسف علیمحمدی؛ مجتبی سپندی


مهندسی مجدد فرایند پذیرش بستری از درمانگاه یک بیمارستان نظامی شهر تهران در سال 1396

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 36-45

10.30491/JMM.22.1.27

ابراهیم شمس الدینی؛ مهدی ابراهیم نیا؛ مجتبی سپندی؛ سیدمرتضی حسینی شکوه؛ احمد عامریون


عدد مولد پایه: شاخصی مهم در تعیین آینده اپیدمی کووید-19 در ایران

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 96-97

10.30491/JMM.22.1.96

یوسف علی محمدی؛ مجتبی سپندی


میزان و علل کسورات بیمه‌ای سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح در یک بیمارستان منتخب نظامی شهر تهران

دوره 20، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 402-411

مریم یعقوبی؛ سید مرتضی حسینی شکوه؛ حسین معینی متین؛ مجتبی سپندی؛ احمد عامریون؛ سید جواد حسینی شکوه