نویسنده = بازگیر، بهزاد
مطالعه توصیفی آمادگی جسمانی در رزم در نیروهای رسته پیاده یک مرکز نظامی در سال 1397

دوره 23، شماره 7، مهر و آبان 1400، صفحه 564-572

10.30491/JMM.23.7.564

حسین شیروانی؛ علیرضا دلپسند؛ بهزاد بازگیر


تاثیرات ریتم شبانه روزی بر عملکرد جسمانی و فیزیولوژیکی نیروهای نظامی- مروری روایتی

دوره 22، شماره 4، خرداد و تیر 1399، صفحه 52-62

محمد فرامرزی؛ بهزاد بازگیر؛ مصطفی رحیمی؛ حسین شیروانی


مولفه‎ های فیزیولوژیک و آمادگی جسمانی در رزم در محیط‌های نامتعارف گرم، سرد و مرتفع: مروری روایتی

دوره 22، شماره 4، خرداد و تیر 1399، صفحه 87-99

مهدیه ملانوری شمسی؛ بهزاد بازگیر؛ محمد ولدی اطهر؛ احمدرضا یوسف‌پور دهاقانی


آمادگی جسمانی دانشجویان دختر بورسیه یک مرکز پزشکی- نظامی

دوره 22، شماره 4، خرداد و تیر 1399، صفحه 120-130

مصطفی رحیمی؛ بهزاد بازگیر؛ مریم کاظمی‎ پور؛ ابوالفضل شکیبایی


خواب و آمادگی رزم؛ مروری بر مطالعات

دوره 22، شماره 4، خرداد و تیر 1399، صفحه 141-153

علی صمدی؛ عباسعلی گائینی؛ بهزاد بازگیر


مقایسه کیفیت خواب بازنشستگان نیروهای نظامی فعال و غیرفعال و ارتباط آن با سلامت روان

دوره 22، شماره 3، خرداد و تیر 1399، صفحه 252-263

10.30491/JMM.22.3.252

امین امینی؛ حسین شیروانی؛ بهزاد بازگیر


بررسی سطح آمادگی جسمانی- حرکتی دانشجویان پسر بورسیه یک مرکز نظامی و تعیین وضعیت موجود

دوره 21، شماره 4، مرداد و شهریور 1398، صفحه 400-409

مصطفی رحیمی؛ بهزاد بازگیر؛ حسین شیروانی؛ علیرضا شمس الدینی؛ وحید سبحانی؛ علیرضا عسگری