نویسنده = محمدعلی افشاری
شناسایی مولکولی گونه های مالاسزیا به روش PCR-sequencing در نیروهای نظامی جزائر ابوموسی، تنب بزرگ و سیری، خلیج فارس، 91-1390

دوره 18، شماره 4، بهمن و اسفند 1395، صفحه 344-352

محمد علی افشاری؛ رضا کچوئی؛ حسین جعفری؛ مهدی زارعی؛ جعفر انیسی؛ مجید ریاضی پور؛ محسن نصرت آبادی


بیماری های قارچی سطحی و جلدی در مراکز آموزش نظامی تهران

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 45-49

محمدعلی افشاری؛ رضا کچویی؛ مجید ریاضی پور


اندازه گیری مایکوتوکسین T-2 در غلات مصرفی در یک مرکز نظامی در زمستان 1385

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 35-44

مجید ریاضی پور؛ هادی وطنی؛ حمید رضا توکلی؛ علی مهرابی توانا؛ محمد علی افشاری؛ رضا کچویی؛ زهرا متقیان؛ عباسعلی ایمانی فولادی؛ کاظم احمدی


بررسی فراوانی عفونتهای قارچی سطحی در نیروهای نظامی منطقه مرزی تایباد

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1385، صفحه 211-217

محمد علی افشاری؛ مجید ریاضی پور