دوره و شماره: دوره 24، شماره 8 - شماره پیاپی 117، آذر و دی 1401 

پژوهشی اصیل

پیش‌بینی مؤلفه‌های درد مزمن بر اساس ذهنی‌سازی، تنظیم هیجان و همدلی در بیماران مبتلا به درد مزمن

صفحه 1506-1516

10.30491/JMM.24.8.1506

نرگس سعیدی؛ فریده پورشاه آبادی؛ محسن جرجانی؛ محسن اکبریان؛ محراب مفاخری


چالش های مدیریت پرستاری در مواجهه با کووید-19 در بیمارستان های نظامی: یک مطالعه کیفی

صفحه 1529-1538

10.30491/JMM.24.8.1529

سمیه آزرمی؛ سید امیرحسین پیشگویی؛ سیمین تاج شریفی فر؛ علی مرادی؛ فائضه بنی یعقوبی؛ فرشید الازمنی نوده