دوره و شماره: دوره 19، شماره 3 - شماره پیاپی 69، مرداد و شهریور 1396 
تدوین راهبردهای توسعه آموزش علوم پزشکی در یک دانشکده پزشکی نظامی

صفحه 253-262

جمال اخوان مقدم؛ مرضیه لک؛ غلامحسین علیشیری؛ حسن گودرزی؛ سید جلال مدنی؛ علی زارعی؛ امین سهرابی؛ مازیار کرمعلی


ارزشیابی برنامه رسانه ای مبتنی بر تئوری انگیزش محافظت در زمینه کشف زودرس علائم سرطان: یک مطالعه ترکیبی

صفحه 263-273

زهره رهائی؛ عیسی محمدی؛ محمدعلی مروتی شریف آباد؛ فضل الله غفرانی پور؛ احمد غلامی ناصرآبادی؛ محمدرضا آقائی؛ فاطمه فلاحتی مروست