دوره و شماره: دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 58، بهمن و اسفند 1393 

پژوهشی اصیل

بررسی تحلیلی سینتیک و ترمودینامیک جذب فسفات از محلول‌های آبی با خاکستر استخوان

صفحه 183-189

محمد تقی قانعیان؛ محمد تحقیقی حاج علی زاده؛ قادر غنی زاده؛ محمد حسن احرام پوش


رابطه سلامت جسمی، روانی و معنویت با خودکارآمدی در کارکنان نظامی

صفحه 217-223

اسفندیار آزاد مرزآبادی؛ علی فتحی آشتیانی؛ محمد جواد احمدی زاده؛ جعفر انیسی؛ روح اله زمانی نسب


بررسی میزان کیفیت خدمات درمانی یک مرکز درمانی نظامی بر اساس مدل سروکوال

صفحه 225-229

علی ایوبیان؛ نورالدین دوپیکر؛ پریسا مهدی زاده؛ محمدجواد حسینپورفرد؛ مرتضی ایزدی


مقایسه میزان فرسودگی شغلی در پرسنل نظامی ورزشکار و غیر ورزشکار

صفحه 231-236

ناصر رحیمی؛ حمید رئیسی؛ غلامعلی قاسمی؛ مرتضی صادقی