دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 41، مهر و آبان 1389 

پژوهشی اصیل

طراحی الگوی توسعه مدیران حوزه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

صفحه 117-122

برزو فرهی بوزنجانی؛ علی صداقت؛ محمد بازرگانی؛ محمدکریم بهادری؛ شهرام توفیقی


تاثیر آموزش مبتنی بر مدل «مراحل تغییر» بر ارتقای فعالیت بدنی و افزایش توان فیزیکی

صفحه 123-130

بابک معینی؛ مطلب رحیمی؛ سید محمد مهدی هزاوه ای؛ حمید ا... وردی پور؛ عباس مقیم بیگی؛ ایرج محمد فام


اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی در شهرستان دامغان

صفحه 131-135

صادق محمدی ازنی؛ زینب نوکنده؛ علی اصغر خرسندی؛ علیرضا صانعی دهکردی


مقایسه شاخص‌های دندان و عوامل مرتبط با آن در فرزندان 12-6ساله

صفحه 137-142

علی اکبر کریمی زارچی؛ مسعود ربانی؛ پرویز شاهرودی


میزان صحت گزارشات آزمایشگاهی مربوط به تب تیفوئید

صفحه 149-152

رضا رنجبر؛ مرتضی ایزدی؛ نعمت ا... جنیدی جعفری؛ یونس پناهی


میزان اختلال استرس پس از ضربه نیابی در فرزندان جانبازان شیمیایی

صفحه 153-159

خدابخش احمدی؛ محمود رشادت جو؛ غلامرضا کرمی؛ جعفر انیسی


هاپلوتیپ‌های میتوکندری؛ ابزاری قدرتمند در مردم‌شناسی و کشف جرم

صفحه 161-165

میررحیم فخرز؛ محمود تولایی؛ مسعود هوشمند؛ عبدا... سجادیان


ارزیابی سطح آمادگی مقابله با بحران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی منتخب -1388

صفحه 167-171

محمد دانشمندی؛ حسین امیری؛ مسعود واحدی؛ معصومه فرشی؛ عبدا... ثقفی؛ فرزانه ذیقیمت