دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 39، فروردین و اردیبهشت 1389 

پژوهشی اصیل

عوامل خطر کاهش تراکم استخوان در زنان یائسه

صفحه 1-6

نوشین بیات؛ زهرا حاجی امینی؛ غلامحسین علیشیری؛ مهدی پایدار؛ عباس عبادی؛ اکرم پرنده


مفهوم و عناصر سازنده کیفیت زندگی در مصدومان شیمیایی: مطالعه کیفی

صفحه 7-12

عباس عبادی؛ فضل الله احمدی؛ مصطفی قانعی؛ انوشیروان کاظم نژاد


مقایسه روش های تعیین میزان نقص عضو دایم

صفحه 13-18

محمد قاسمی؛ غلام حسین علیشیری؛ مریم رضایی؛ حسین کشاورز؛ مرتضی ایزدی؛ علی غنجال


میزان آمادگی سه بیمارستان منتخب مرزی در رویارویی با بحران

صفحه 19-22

احمد عامریون؛ عبدالرضا دلاوری؛ احسان تیمورزاده


ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان ها

صفحه 23-26

بتول نحریر؛ عباس عبادی؛ شهرام توفیقی؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ حسن هنرور


تاثیر آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد بر آگاهی و نگرش سربازان

صفحه 33-37

علی‌رضا میراحمدی‌زاده؛ مجتبی نقشواریان؛ محسن مقدمی؛ عبدالرسول همتی؛ رکسانا پارساپور