کلیدواژه‌ها = تاب آوری
تأثیر آموزش مهارت های تنظیم هیجان بر تاب آوری سربازان بر اساس مدل خودکارآمدی

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 1008-1015

10.30491/JMM.24.1.1008

حمید جلالی؛ مهین نظری؛ مسعود کریمی؛ اسماعیل سلطانی؛ زکیه خرمکی


بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس تاب‌‌آوری گرایشی: یک مقیاس کوتاه سنجش سرسختی

دوره 23، شماره 4، خرداد و تیر 1400، صفحه 338-348

10.30491/JMM.23.4.338

حمید محسن آبادی؛ علی فتحی آشتیانی؛ محمد جواد احمدی زاده


ارزیابی تاب ‎آوری شبکه بهداشت و درمان در حوادث و بحران‎ های شیمیایی

دوره 22، شماره 7، مهر و آبان 1399، صفحه 747-759

10.30491/JMM.22.7.9

حسین آهسته؛ محبوبه روح الهی؛ علیرضا جلالی فراهانی


رابطه تاب‌ آوری و عمل به باورهای دینی با اضطراب و افسردگی در سربازان

دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 333-341

ابراهیم بهشتی؛ مجید ضرغام حاجبی