کلیدواژه‌ها = مهندسی مجدد
مهندسی مجدد فرایند پذیرش بستری از درمانگاه یک بیمارستان نظامی شهر تهران در سال 1396

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 36-45

10.30491/JMM.22.1.27

ابراهیم شمس الدینی؛ مهدی ابراهیم نیا؛ مجتبی سپندی؛ سیدمرتضی حسینی شکوه؛ احمد عامریون


تأثیر مهندسی مجدد بر زمان، هزینه و مراحل فرآیند برنامه و بودجه سالانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اﷲ(عج)

دوره 16، شماره 3، آذر و دی 1393، صفحه 141-146

مهدی ابراهیم نیا؛ مناف عبدی؛ محمد جواد احمدی زاده؛ احسان تیمورزاده؛ مریم یعقوبی