نویسنده = حامدچمن، نادر
بررسی اثر تمرین هوازی و مکمل یاری با روغن تخم کدو و عصاره نخود سفید بر بیان ژن MT-1، MT-2 و cGPDH در بافت کبد موش های صحرایی نر

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 2046-2055

10.30491/jmm.2023.1006462.1046

علی دشتی خویدکی؛ عباس قنبری نیاکی؛ خدیجه نصیری؛ محمد حسن دشتی خویدکی؛ نادر حامدچمن