نویسنده = آقامیری، زهره
تاثیر سبک رهبری مدیران و عوامل دموگرافیک بر میزان رضایت شغلی کارکنان خدمات درمانی نظامی

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 37-42

محمد غلامی فشارکی؛ زهره آقامیری؛ معصومه محمدیان؛ مهدی حبیبی؛ سمیه السادات انوری؛ اسفندیار آزاد مرزآبادی


پایایی و روایی پرسش‌نامه

دوره 13، شماره 4، آذر و دی 1390، صفحه 241-246

محمد غلامی فشارکی؛ داوود طالبیان؛ زهره آقامیری؛ معصومه محمدیان