نویسنده = احمدی زاده، محمدجواد
بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه سرمایه روانشناختی-24 (PCQ–24) در یک واحد نظامی

دوره 23، شماره 9، آذر و دی 1400، صفحه 738-749

10.30491/JMM.23.9.738

حمید محسن آبادی؛ علی فتحی آشتیانی؛ محمد جواد احمدی زاده


بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس تاب‌‌آوری گرایشی: یک مقیاس کوتاه سنجش سرسختی

دوره 23، شماره 4، خرداد و تیر 1400، صفحه 338-348

10.30491/JMM.23.4.338

حمید محسن آبادی؛ علی فتحی آشتیانی؛ محمد جواد احمدی زاده


تدوین و اعتباریابی پروتکل رشد پس از ضربه برای جانبازان ایرانی

دوره 22، شماره 9، مهر و آبان 1399، صفحه 969-979

10.30491/JMM.22.9.2

محمد جواد احمدی زاده؛ محمد حسین ضرغامی


تعیین شاخص‌های سلامت رفتار سازمانی در یک سازمان نظامی

دوره 19، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 374-382

محمد جواد احمدی زاده؛ سید هادی سید علی تبار؛ یدالله محمدیان


رابطه سلامت جسمی، روانی و معنویت با خودکارآمدی در کارکنان نظامی

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1393، صفحه 217-223

اسفندیار آزاد مرزآبادی؛ علی فتحی آشتیانی؛ محمد جواد احمدی زاده؛ جعفر انیسی؛ روح اله زمانی نسب


تأثیر مهندسی مجدد بر زمان، هزینه و مراحل فرآیند برنامه و بودجه سالانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اﷲ(عج)

دوره 16، شماره 3، آذر و دی 1393، صفحه 141-146

مهدی ابراهیم نیا؛ مناف عبدی؛ محمد جواد احمدی زاده؛ احسان تیمورزاده؛ مریم یعقوبی


ویژگی‌های شخصیتی پژوهشگران: مقایسه دو گروه از پژوهشگران قوی و ضعیف

دوره 16، شماره 1، خرداد و تیر 1393، صفحه 29-35

خدابخش احمدی نوده؛ محمد جواد احمدی زاده؛ فهیمه قهوه چی الحسینی؛ محمد حسین ضرغامی


یافته ها، تنگناها و جهت گیری های پژوهش در حوزه سلامت روانی جانبازان

دوره 14، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 251-260

خدابخش احمدی؛ مجتبی حبیبی؛ رضا شاهی؛ سمیرا خوشکام؛ آزاده مرادی؛ شیوا اخوان راد؛ محمد جواد احمدی زاده