نویسنده = سیدمرتضی حسینی شکوه
آبله میمون: فرصت‌ها و چالش‌ها

دوره 24، شماره 6، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1427-1434

10.30491/JMM.24.6.1427

سید جواد حسینی شکوه؛ محمد غلامی؛ حامد ناقوسی؛ سید مرتضی حسینی شکوه؛ محمد براتی


شناسایی مولفه‌های ریسک امنیت اطلاعات در بیمارستان‌های نظامی در ایران

دوره 22، شماره 10، آذر و دی 1399، صفحه 1054-1064

10.30491/JMM.22.10.1054

مریم یعقوبی؛ پارسا بیات؛ اکرم پرنده؛ سید مرتضی حسینی شکوه


ارتباط کیفیت خدمات بیمه ‎ای با سلامت جسمانی و روانی بیماران خاص: مطالعه موردی در بیمه نیروهای مسلح ایران

دوره 22، شماره 7، مهر و آبان 1399، صفحه 728-736

10.30491/JMM.22.7.7

سید مرتضی جسینی شکوه؛ زهرا شیخی؛ مهدی راعی؛ ناصر ساروی؛ مریم یعقوبی


مهندسی مجدد فرایند پذیرش بستری از درمانگاه یک بیمارستان نظامی شهر تهران در سال 1396

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 36-45

10.30491/JMM.22.1.27

ابراهیم شمس الدینی؛ مهدی ابراهیم نیا؛ مجتبی سپندی؛ سیدمرتضی حسینی شکوه؛ احمد عامریون


تبیین ابعاد و مؤلفه‌های آمادگی اورژانس بیمارستان‌های نظامی در اغتشاشات شهری

دوره 21، شماره 6، آذر و دی 1398، صفحه 567-584

علیرضا محمدی نامقی؛ سیدمرتضی حسینی شکوه؛ محمدکریم بهادری؛ احمد عامریون


عوامل سازمانی موثر بر متوسط اقامت بیمار در بیمارستان: مرور نظام مند مطالعات

دوره 20، شماره 6، آذر و دی 1397، صفحه 577-588

سیدمرتضی حسینی شکوه؛ کاظم صادقیان؛ احمد عامریون؛ روح ا... زابلی


میزان و علل کسورات بیمه‌ای سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح در یک بیمارستان منتخب نظامی شهر تهران

دوره 20، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 402-411

مریم یعقوبی؛ سید مرتضی حسینی شکوه؛ حسین معینی متین؛ مجتبی سپندی؛ احمد عامریون؛ سید جواد حسینی شکوه


نیاز سنجی و تعیین اولویت های تحقیقاتی در حوزه اقتصاد سلامت: یک مطالعه ترکیبی در ایران

دوره 16، شماره 1، خرداد و تیر 1393، صفحه 23-28

احمد عامریون؛ احسان تیمورزاده؛ مهران علیجانزاده؛ سید مصطفی حکیم زاده؛ سید مرتضی حسینی شکوه؛ محمد کریم بهادری؛ کیقباد طاهرنژاد


سبک رهبری مدیران بیمارستانی از نظر کارکنان و ارتباط آن با شاخص‌های بیمارستانی

دوره 13، شماره 3، مهر و آبان 1390، صفحه 125-132

احمد عامریون؛ سید مرتضی حسینی شکوه؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ نوروز محمودی