نویسنده = احسان تیمورزاده
تحلیل عاملی تأییدی الگوی انگیزش شغلی هرزبرگ در سازمان‌های بهداشت و درمان نظامی ایران

دوره 17، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 65-71

محمدکریم بهادری؛ مهدی رعد آبادی؛ احسان تیمورزاده؛ مریم یعقوبی


اولویت‌های پژوهشی در یک سازمان بهداشت و درمان نظامی با استفاده از تکنیکهای تصمیم‌گیری چند معیاره

دوره 16، شماره 1، خرداد و تیر 1393، صفحه 37-44

محمدکریم بهادری؛ مرتضی ایزدی؛ مازیار کرمعلی؛ احسان تیمورزاده؛ مریم یعقوبی


بررسی میزان کیفیت خدمات ترابری در یک مرکز درمانی نظامی بر اساس مدل سروکوال

دوره 15، شماره 3، آذر و دی 1392، صفحه 177-183

محمدکریم بهادری؛ مناف عبدی؛ احسان تیمورزاده؛ علی ایوبیان؛ مریم یعقوبی


عوامل موثر بر انتخاب محل مناسب مرکز درمانی در مناطق عملیاتی

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 107-110

شهرام توفیقی؛ نصرا... فتحیان؛ اردوان میرزایی؛ احسان تیمورزاده


وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی

دوره 11، شماره 4، آذر و دی 1388، صفحه 203-208

هرمز سنایی نسب؛ عبدالرضا دلاوری؛ علی غنجال؛ احسان تیمورزاده؛ علی صداقت؛ صدیقه میرهاشمی