نویسنده = فیروز ولی پور
بررسی اثرات ناشی از ارتعاش بر رانندگان قایق‌های تندرو نظامی: مطالعه میدانی

دوره 23، شماره 8، مهر و آبان 1400، صفحه 684-692

10.30491/JMM.23.8.684

حمید سعیدنیا؛ محمد بابامیری؛ رضا اسمعیلی؛ فیروز ولی پور؛ غلامحسین پورتقی


آسیب‌شناسی حریق در یک بیمارستان نظامی با استفاده از تکنیک FRAME

دوره 23، شماره 5، مرداد و شهریور 1400، صفحه 424-434

10.30491/JMM.23.5.424

هژیر کرد؛ فیروز ولی پور؛ ویدا زراوشانی؛ غلامحسین پورتقی؛ زهرا مالمیر


کاربرد تکنیک ارزیابی ارگونومیکی رولا درتعیین ارتباط بین اختلالات اسکلتی عضلانی و شرایط ارگونومیکی مشاغل اداری در یک مرکز نظامی

دوره 17، شماره 3، آذر و دی 1394، صفحه 155-162

غلامحسین پورتقی؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ فیروز ولی پور؛ علیرضا عصاری


حذف فوتوکاتالیستی سودوموناس آئروژنزا از هوا با استفاده از نانو ذرات اکسید روی تثبت شده بر زئولیت طبیعی ایران

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 157-162

فیروز ولی پور؛ عباس رضایی؛ احمد جنیدی جعفری؛ علی خوانین