نویسنده = توکلی، حمیدرضا
بررسی مصرف میوه و سبزیجات و عوامل مؤثر بر آن در کارکنان مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج) در سال 1390

دوره 16، شماره 3، آذر و دی 1393، صفحه 133-139

حسین رستمی؛ حمیدرضا توکلی؛ نعمت الله جنیدی؛ قوام هاشمی؛ فاطمه همایونی؛ سیمین نقوی


بررسی وضعیت بهداشت محیط انبارها و سردخانه‏ های مواد غذایی یکی از نیروهای نظامی استان تهران در سال 1391

دوره 15، شماره 4، بهمن و اسفند 1392، صفحه 259-266

حمید رضا توکلی؛ حسین معصوم بیگی؛ مجید اردستانی؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ حسین کاردان یامچی


بررسی ارتباط بین الگوی تغذیه و سلامت روان کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی یک دانشگاه علوم پزشکی

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 149-156

سیمین نقوی؛ جعفر انیسی؛ حمیدرضا توکلی؛ فاطمه رحمتی نجارکلائی؛ زهرا جهان بخشی


آگاهی، باور و رفتار مصرف مواد غذایی در بین دانشجویان یک دانشگاه نظامی: کاربرد الگوی اعتقاد بهد اشتی

دوره 14، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 206-213

حسین دینی طلاتپه؛ حمید رضا توکلی؛ فاطمه رحمتی نجارکلائی؛ آراسب دباغ مقدم؛ علیرضا خوش دل


کیفیت باکتریولوژیک اغذیه آماده مصرف در چهار رستوران وابسته به یک مرکز نظامی

دوره 13، شماره 4، آذر و دی 1390، صفحه 207-212

حمیدرضا توکلی؛ کاظم فرهنگ؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ اسماعیل حیدری


مقایسه پیش نیازهای اجرای HACCP در بخش تغذیه دو مرکز بهداشتی- درمانی نظامی و غیرنظامی

دوره 11، شماره 4، آذر و دی 1388، صفحه 191-196

حسن رفعتی؛ حمیدرضا توکلی؛ احمد عامریون؛ محمدجواد حسینپورفرد؛ طه نصیری


ارزیابی مقایسه ای کیفیت باکتریایی، شیمیایی و ارگانولپتیک غذاهای طبخ شده با تجهیزات معمولی و نوین

دوره 11، شماره 3، مهر و آبان 1388، صفحه 165-170

حمیدرضا توکلی؛ قدرت ا... صوفی آبادی؛ داود فرج زاده؛ حسن رفعتی؛ علی اکبر کریمی زارچی


انفلوانزای H1N1 (خوکی)

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 1-5

مرتضی ایزدی؛ نعمت الله جنیدی؛ رضا رنجبر؛ حمیدرضا توکلی؛ سعید کرمی


بررسی میزان رضایتمندی از پنج نوع جیره غذایی عملیاتی مورد استفاده در رزمایش پیامبر اعظم (ص)

دوره 10، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 193-202

حمیدرضا توکلی؛ داود فرج زاده؛ هادی حبیبی؛ مرتضی ایزدی؛ علی قربانپور


بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد یک جمعیت نظامی نسبت به الگوی صحیح مصرف غذا

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 129-136

حمیدرضا توکلی؛ هرمز سنائی نسب؛ علی اکبر کریمی؛ رضا توکلی