نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمایشگاه ارزیابی استاندارد اعتباربخشی کمیسیون مشترک بین المللی در آزمایشگاه یک بیمارستان نظامی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 75-80]
 • آزمون عملکردی آتش‌نشانی سنجش صحت و قابلیت آزمون عملکرد تخصصی مردان آتش‌نشان ایران [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 147-153]
 • آسیب ورزشی آسیب‌های ورزشی کاراته‌کاها در مسابقات بین‌المللی [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 235-240]
 • آفت بندپا فراوانی و تنوع گونه های آفت بندپا در انبارهای غلات و حبوبات یکی از واحدهای نظامی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 81-87]
 • آگروباکتریوم تومفسیانس اثر ضدباکتریایی نانوذرات کربنات کلسیم بر آگروباکتریوم تومفاسیانس [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 65-70]
 • آلودگی میکروبی هوا طراحی سیستم تولید بیوآئروسل به‌منظور حذف اشریشیا کلی از هوای آلوده با استفاده از خاکستر استخوان [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 89-95]
 • آمادگی قلبی- عروقی سنجش صحت و قابلیت آزمون عملکرد تخصصی مردان آتش‌نشان ایران [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 147-153]
 • آموزش به شیوه چندرسانه ای تاثیر آموزش خودامدادی و دگرامدادی به روش سخنرانی و بسته نرم افزار چندرسانه ای بر میزان دانش پایوران [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 7-10]
 • آموزش به شیوه سخنرانی تاثیر آموزش خودامدادی و دگرامدادی به روش سخنرانی و بسته نرم افزار چندرسانه ای بر میزان دانش پایوران [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 7-10]
 • آموزش نظامی تاثیر دوره آموزش نظامی بر ویژگی‌‌‌‌‌‌های شخصیتی دانشجویان نظامی [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 195-200]

ا

 • اتونومیک‌دیس رفلکسی ارتباط ویژگی‌های جمعیت‌شناختی پرستاران با آگاهی نسبت به اتونومیک دیس‌رفلکسی در جانبازان قطع نخاع [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 71-74]
 • اثربخشی سازمانی اثیر تغییرات سازمانی بر شاخص‌های سلامت سازمان و ارتباط آن با اثربخشی سازمانی [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 173-179]
 • اخلاق پزشکی الگوی اخلاق طب مسافرتی در برنامه همکاری های بین المللی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 117-123]
 • ادیومتری با تون خالص تغییر آستانه شنوایی اندازه‌گیری‌شده با ادیومتری با تون خالص بعد از شلیک گلوله در کارکنان نظامی بدون حفاظت شنوایی [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 201-206]
 • ارزیابی مدل ارزیابی سامانه پایش سلامت کارکنان بخش بهداشت و درمان [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 223-227]
 • ارزیابی باکتریولوژیک کیفیت باکتریولوژیک اغذیه آماده مصرف در چهار رستوران وابسته به یک مرکز نظامی [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 207-212]
 • استافیلوکوس آرئوس اثر ضدباکتریایی نانوذرات کربنات کلسیم بر آگروباکتریوم تومفاسیانس [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 65-70]
 • استاندارد ارزیابی استاندارد اعتباربخشی کمیسیون مشترک بین المللی در آزمایشگاه یک بیمارستان نظامی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 75-80]
 • استانداردسازی پایایی و روایی پرسش‌نامه [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 241-246]
 • استرس میزان فراوانی افسردگی، اضطراب و استرس در پرستاران نظامی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 103-108]
 • اُسیپو مقایسه میزان استرس شغلی در رانندگان نظامی و غیرنظامی شهر تهران [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 25-30]
 • اشرشیاکلی طراحی سیستم تولید بیوآئروسل به‌منظور حذف اشریشیا کلی از هوای آلوده با استفاده از خاکستر استخوان [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 89-95]
 • اضطراب میزان فراوانی افسردگی، اضطراب و استرس در پرستاران نظامی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 103-108]
 • انبارهای خواروبار فراوانی و تنوع گونه های آفت بندپا در انبارهای غلات و حبوبات یکی از واحدهای نظامی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 81-87]

ب

 • برآورد رضایت شغلی پایایی و روایی پرسش‌نامه [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 241-246]
 • برنامه درسی طب نظامی نقش طب نظامی در نیروهای مسلح و ضرورت توسعه برنامه‌های آموزشی تخصصی در طب نظامی ایران [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 247-252]
 • برون‌‍‌سپاری تاثیر طرح کیسی‌کاری بر شاخص‌های عملکردی در بخش‌های یک بیمارستان نظامی [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 155-158]
 • بزاق تغییرات دهیدرواپی‌اندروسترون و کورتیزول بزاقی با رقابت در دختران والیبالیست [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 43-48]
 • بهداشت جهانی الگوی اخلاق طب مسافرتی در برنامه همکاری های بین المللی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 117-123]
 • بیمار خاص رابطه به‌کارگیری کارت هوشمند با مدیریت مصرف داروی بیماران خاص مبتلا به ام.اس [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 229-233]
 • بیمارستان تاثیر طرح کیسی‌کاری بر شاخص‌های عملکردی در بخش‌های یک بیمارستان نظامی [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 155-158]
 • بیماری جلدی میزان شیوع بیماری های شایع جلدی و عوامل مرتبط با آن در یک مرکز نظامی غیرآموزشی [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 31-35]

پ

 • پایایی پایایی و روایی پرسش‌نامه [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 241-246]
 • پایش مدل ارزیابی سامانه پایش سلامت کارکنان بخش بهداشت و درمان [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 223-227]
 • پرستاران ارتباط ویژگی‌های جمعیت‌شناختی پرستاران با آگاهی نسبت به اتونومیک دیس‌رفلکسی در جانبازان قطع نخاع [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 71-74]
 • پرستارنظامی میزان فراوانی افسردگی، اضطراب و استرس در پرستاران نظامی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 103-108]
 • پرسش نامه HSE بررسی عوامل موثر بر استرس شغلی نظامیان [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 1-6]
 • پرسش نامه NEO ویژگی‌های شخصیتی، سبک‌های مدیریتی و مدیریت تعارض در یک واحد نظامی [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 11-16]
 • پرسش نامه استانداردشده DASS-21 میزان فراوانی افسردگی، اضطراب و استرس در پرستاران نظامی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 103-108]
 • پرسنل پرستاری آگاهی، نگرش و خودکارآمدی کارکنان پرستاری در کنترل عفونت‌‌های بیمارستانی [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 167-172]
 • پرفشاری خون مقایسه کیفیت زندگی مردان نظامی و غیرنظامی مبتلا به فشار خون [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 189-194]
 • پست برق ارزیابی ریسک مواجهه شغلی با میدان‌های الکترومغناطیس با فرکانس بی‌نهایت کم [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 133-140]

ت

 • تست تنفسی ریه عوارض طولانی مدت ریوی در قربانیان سلاح‌های شیمیایی کردستان عراق [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 37-42]
 • تعادل ایستا پیش‌بینی عملکرد دانشجویان افسری در تکلیف تعادلی ایستا بر مبنای انگیختگی و فعال‌سازی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 109-116]
 • تغییر آستانه شنوایی تغییر آستانه شنوایی اندازه‌گیری‌شده با ادیومتری با تون خالص بعد از شلیک گلوله در کارکنان نظامی بدون حفاظت شنوایی [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 201-206]

ح

 • حلبچه عوارض طولانی مدت ریوی در قربانیان سلاح‌های شیمیایی کردستان عراق [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 37-42]

خ

 • خاکستر استخوان طراحی سیستم تولید بیوآئروسل به‌منظور حذف اشریشیا کلی از هوای آلوده با استفاده از خاکستر استخوان [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 89-95]
 • خصوصیات کیفی فرمولاسیون و تولید آزمایشی جیره انرژی‌زا و بررسی ماندگاری و ویژگی‌های کیفی آن [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 181-187]
 • خودکارآمدی آگاهی، نگرش و خودکارآمدی کارکنان پرستاری در کنترل عفونت‌‌های بیمارستانی [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 167-172]

د

 • دانش تاثیر آموزش خودامدادی و دگرامدادی به روش سخنرانی و بسته نرم افزار چندرسانه ای بر میزان دانش پایوران [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 7-10]
 • دانشجویان نظامی تاثیر دوره آموزش نظامی بر ویژگی‌‌‌‌‌‌های شخصیتی دانشجویان نظامی [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 195-200]
 • دانشگاه مقایسه سبک زندگی، کیفیت زندگی و سلامت روان کارکنان دو دانشگاه با وابستگی نظامی و غیرنظامی [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 17-24]
 • درون‌سپاری تاثیر طرح کیسی‌کاری بر شاخص‌های عملکردی در بخش‌های یک بیمارستان نظامی [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 155-158]
 • دگرامدادی تاثیر آموزش خودامدادی و دگرامدادی به روش سخنرانی و بسته نرم افزار چندرسانه ای بر میزان دانش پایوران [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 7-10]
 • دوره آموزش نظامی رابطه دوره‌های آموزش وظیفه عمومی و توسعه مهارت‌های شخصیتی [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 159-165]

ذ

 • ذوب فلزات محاسبه استرس گرمایی بر اساس شاخص WBGT در صنعت ذوب فلزات [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 59-64]

ر

 • رانندگان مقایسه میزان استرس شغلی در رانندگان نظامی و غیرنظامی شهر تهران [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 25-30]
 • رستوران کیفیت باکتریولوژیک اغذیه آماده مصرف در چهار رستوران وابسته به یک مرکز نظامی [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 207-212]
 • رضایت از مسیر پیشرفت شغلی ارتباط بین مدیریت مسیر پیشرفت شغلی و رضایت از مسیر پیشرفت شغلی [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 217-221]
 • رقابت والیبال تغییرات دهیدرواپی‌اندروسترون و کورتیزول بزاقی با رقابت در دختران والیبالیست [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 43-48]
 • روایی پایایی و روایی پرسش‌نامه [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 241-246]

س

 • سازگاری مشکلات خانواده های دارای فرزند معلول [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 49-52]
 • سالاد کیفیت باکتریولوژیک اغذیه آماده مصرف در چهار رستوران وابسته به یک مرکز نظامی [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 207-212]
 • سبک رهبری سبک رهبری مدیران بیمارستانی از نظر کارکنان و ارتباط آن با شاخص‌های بیمارستانی [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 125-132]
 • سبک زندگی مقایسه سبک زندگی، کیفیت زندگی و سلامت روان کارکنان دو دانشگاه با وابستگی نظامی و غیرنظامی [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 17-24]
 • سبک‌های مدیریتی ویژگی‌های شخصیتی، سبک‌های مدیریتی و مدیریت تعارض در یک واحد نظامی [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 11-16]
 • سرباز رابطه دوره‌های آموزش وظیفه عمومی و توسعه مهارت‌های شخصیتی [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 159-165]
 • سلامت سازمانی اثیر تغییرات سازمانی بر شاخص‌های سلامت سازمان و ارتباط آن با اثربخشی سازمانی [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 173-179]
 • سیستم‌های اطلاعات سلامت مدل ارزیابی سامانه پایش سلامت کارکنان بخش بهداشت و درمان [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 223-227]

ش

 • شاخص WBGT محاسبه استرس گرمایی بر اساس شاخص WBGT در صنعت ذوب فلزات [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 59-64]
 • شاخص بیمارستانی سبک رهبری مدیران بیمارستانی از نظر کارکنان و ارتباط آن با شاخص‌های بیمارستانی [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 125-132]
 • شاخص‌های سلامت سازمان اثیر تغییرات سازمانی بر شاخص‌های سلامت سازمان و ارتباط آن با اثربخشی سازمانی [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 173-179]
 • شاخص‌های عملکردی تاثیر طرح کیسی‌کاری بر شاخص‌های عملکردی در بخش‌های یک بیمارستان نظامی [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 155-158]
 • شلیک گلوله تغییر آستانه شنوایی اندازه‌گیری‌شده با ادیومتری با تون خالص بعد از شلیک گلوله در کارکنان نظامی بدون حفاظت شنوایی [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 201-206]
 • شهرداری مقایسه میزان استرس شغلی در رانندگان نظامی و غیرنظامی شهر تهران [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 25-30]
 • شیوع میزان شیوع حوادث بیمارستانی و عوامل موثر بر آن در کارکنان یک بیمارستان نظامی [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 53-57]

ض

 • ضدمیکروبی اثر ضدباکتریایی نانوذرات کربنات کلسیم بر آگروباکتریوم تومفاسیانس [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 65-70]

ط

 • طب اورژانس نظامی نقش طب نظامی در نیروهای مسلح و ضرورت توسعه برنامه‌های آموزشی تخصصی در طب نظامی ایران [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 247-252]
 • طب مسافرتی الگوی اخلاق طب مسافرتی در برنامه همکاری های بین المللی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 117-123]
 • طب نظامی نقش طب نظامی در نیروهای مسلح و ضرورت توسعه برنامه‌های آموزشی تخصصی در طب نظامی ایران [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 247-252]

ع

 • عفونت بیمارستانی آگاهی، نگرش و خودکارآمدی کارکنان پرستاری در کنترل عفونت‌‌های بیمارستانی [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 167-172]
 • عملکرد پیش‌بینی عملکرد دانشجویان افسری در تکلیف تعادلی ایستا بر مبنای انگیختگی و فعال‌سازی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 109-116]
 • عوارض طولانی مدت ریوی عوارض طولانی مدت ریوی در قربانیان سلاح‌های شیمیایی کردستان عراق [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 37-42]
 • عوامل خطرزا مقایسه کیفیت زندگی مردان نظامی و غیرنظامی مبتلا به فشار خون [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 189-194]

غ

 • غذا کیفیت باکتریولوژیک اغذیه آماده مصرف در چهار رستوران وابسته به یک مرکز نظامی [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 207-212]
 • غلات و حبوبات فراوانی و تنوع گونه های آفت بندپا در انبارهای غلات و حبوبات یکی از واحدهای نظامی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 81-87]
 • غیرنظامی مقایسه کیفیت زندگی مردان نظامی و غیرنظامی مبتلا به فشار خون [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 189-194]

ف

 • فرزندان مشکلات خانواده های دارای فرزند معلول [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 49-52]
 • فرمولاسیون فرمولاسیون و تولید آزمایشی جیره انرژی‌زا و بررسی ماندگاری و ویژگی‌های کیفی آن [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 181-187]
 • فعال سازی پیش‌بینی عملکرد دانشجویان افسری در تکلیف تعادلی ایستا بر مبنای انگیختگی و فعال‌سازی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 109-116]
 • فعالیت الکتریکی پوست پیش‌بینی عملکرد دانشجویان افسری در تکلیف تعادلی ایستا بر مبنای انگیختگی و فعال‌سازی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 109-116]

ق

 • قابلیت نگهداری فرمولاسیون و تولید آزمایشی جیره انرژی‌زا و بررسی ماندگاری و ویژگی‌های کیفی آن [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 181-187]
 • قطع نخاع ارتباط ویژگی‌های جمعیت‌شناختی پرستاران با آگاهی نسبت به اتونومیک دیس‌رفلکسی در جانبازان قطع نخاع [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 71-74]

ک

 • کاراته آسیب‌های ورزشی کاراته‌کاها در مسابقات بین‌المللی [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 235-240]
 • کارت هوشمند رابطه به‌کارگیری کارت هوشمند با مدیریت مصرف داروی بیماران خاص مبتلا به ام.اس [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 229-233]
 • کارکنان سبک رهبری مدیران بیمارستانی از نظر کارکنان و ارتباط آن با شاخص‌های بیمارستانی [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 125-132]
 • کارکنان بیمارستان میزان شیوع حوادث بیمارستانی و عوامل موثر بر آن در کارکنان یک بیمارستان نظامی [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 53-57]
 • کارکنان خدمات درمانی پایایی و روایی پرسش‌نامه [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 241-246]
 • کارکنان قایق‌های موتوری فراوانی شکایت‌های اسکلتی- عضلانی کارکنان قایق‌های موتوری و ارتباط آن با ویژگی‌‌های جمعیت‌شناختی [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 141-145]
 • کارکنان نظامی بررسی عوامل موثر بر استرس شغلی نظامیان [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 1-6]
 • کارکنان نظامی تغییر آستانه شنوایی اندازه‌گیری‌شده با ادیومتری با تون خالص بعد از شلیک گلوله در کارکنان نظامی بدون حفاظت شنوایی [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 201-206]
 • کردستان عراق عوارض طولانی مدت ریوی در قربانیان سلاح‌های شیمیایی کردستان عراق [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 37-42]
 • کلیدواژه ها: آفات انباری فراوانی و تنوع گونه های آفت بندپا در انبارهای غلات و حبوبات یکی از واحدهای نظامی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 81-87]
 • کلیدواژه‌ها: آگاهی آگاهی، نگرش و خودکارآمدی کارکنان پرستاری در کنترل عفونت‌‌های بیمارستانی [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 167-172]
 • کلیدواژه ها: آگاهی ارتباط ویژگی‌های جمعیت‌شناختی پرستاران با آگاهی نسبت به اتونومیک دیس‌رفلکسی در جانبازان قطع نخاع [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 71-74]
 • کلیدواژه ها: اخلاق الگوی اخلاق طب مسافرتی در برنامه همکاری های بین المللی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 117-123]
 • کلیدواژه ها: استرس شغلی بررسی عوامل موثر بر استرس شغلی نظامیان [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 1-6]
 • کلیدواژه ها: استرس شغلی مقایسه میزان استرس شغلی در رانندگان نظامی و غیرنظامی شهر تهران [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 25-30]
 • کلیدواژه‌ها: استرس گرمایی محاسبه استرس گرمایی بر اساس شاخص WBGT در صنعت ذوب فلزات [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 59-64]
 • کلیدواژه ها: اعتباربخشی ارزیابی استاندارد اعتباربخشی کمیسیون مشترک بین المللی در آزمایشگاه یک بیمارستان نظامی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 75-80]
 • کلیدواژه ها: افسردگی میزان فراوانی افسردگی، اضطراب و استرس در پرستاران نظامی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 103-108]
 • کلیدواژه ها: انگیختگی پیش‌بینی عملکرد دانشجویان افسری در تکلیف تعادلی ایستا بر مبنای انگیختگی و فعال‌سازی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 109-116]
 • کلیدواژه‌ها: بیمارستان سبک رهبری مدیران بیمارستانی از نظر کارکنان و ارتباط آن با شاخص‌های بیمارستانی [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 125-132]
 • کلیدواژه ها: بیوآئروسل طراحی سیستم تولید بیوآئروسل به‌منظور حذف اشریشیا کلی از هوای آلوده با استفاده از خاکستر استخوان [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 89-95]
 • کلیدواژه‌ها: پرداخت برمبنای عملکرد تاثیر طرح کیسی‌کاری بر شاخص‌های عملکردی در بخش‌های یک بیمارستان نظامی [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 155-158]
 • کلیدواژه‌ها: تغییر سازمانی اثیر تغییرات سازمانی بر شاخص‌های سلامت سازمان و ارتباط آن با اثربخشی سازمانی [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 173-179]
 • کلیدواژه‌ها: توان هوازی سنجش صحت و قابلیت آزمون عملکرد تخصصی مردان آتش‌نشان ایران [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 147-153]
 • کلیدواژه‌ها: جیره انرژی‌زا فرمولاسیون و تولید آزمایشی جیره انرژی‌زا و بررسی ماندگاری و ویژگی‌های کیفی آن [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 181-187]
 • کلیدواژه ها: حوادث بیمارستانی میزان شیوع حوادث بیمارستانی و عوامل موثر بر آن در کارکنان یک بیمارستان نظامی [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 53-57]
 • کلیدواژه ها: خودامدادی تاثیر آموزش خودامدادی و دگرامدادی به روش سخنرانی و بسته نرم افزار چندرسانه ای بر میزان دانش پایوران [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 7-10]
 • کلیدواژه ها: دهیدرواپی اندروسترون تغییرات دهیدرواپی‌اندروسترون و کورتیزول بزاقی با رقابت در دختران والیبالیست [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 43-48]
 • کلیدواژه ها: سلاح های شیمیایی عوارض طولانی مدت ریوی در قربانیان سلاح‌های شیمیایی کردستان عراق [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 37-42]
 • کلیدواژه ها: سلامت روان مقایسه سبک زندگی، کیفیت زندگی و سلامت روان کارکنان دو دانشگاه با وابستگی نظامی و غیرنظامی [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 17-24]
 • کلیدواژه‌ها: شخصیت رابطه دوره‌های آموزش وظیفه عمومی و توسعه مهارت‌های شخصیتی [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 159-165]
 • کلیدواژه‌ها: شکایت‌های اسکلتی- عضلانی فراوانی شکایت‌های اسکلتی- عضلانی کارکنان قایق‌های موتوری و ارتباط آن با ویژگی‌‌های جمعیت‌شناختی [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 141-145]
 • کلیدواژه ها: عملکرد خانواده مشکلات خانواده های دارای فرزند معلول [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 49-52]
 • کلیدواژه ها: عملیات استراتژیک منابع انسانی ارتباط عملیات استراتژیک منابع انسانی و نوآوری سازمانی در یکی از مراکز نظامی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 97-102]
 • کلیدواژه‌ها: کیفیت زندگی مقایسه کیفیت زندگی مردان نظامی و غیرنظامی مبتلا به فشار خون [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 189-194]
 • کلیدواژه ها: مرکز نظامی میزان شیوع بیماری های شایع جلدی و عوامل مرتبط با آن در یک مرکز نظامی غیرآموزشی [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 31-35]
 • کلیدواژه‌ها: مواجهه شغلی ارزیابی ریسک مواجهه شغلی با میدان‌های الکترومغناطیس با فرکانس بی‌نهایت کم [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 133-140]
 • کلیدواژه ها: نانوذرات کربنات کلسیم اثر ضدباکتریایی نانوذرات کربنات کلسیم بر آگروباکتریوم تومفاسیانس [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 65-70]
 • کلیدواژه ها: ویژگی‌های شخصیتی ویژگی‌های شخصیتی، سبک‌های مدیریتی و مدیریت تعارض در یک واحد نظامی [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 11-16]
 • کمسیون مشترک بین المللی (JCI) ارزیابی استاندارد اعتباربخشی کمیسیون مشترک بین المللی در آزمایشگاه یک بیمارستان نظامی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 75-80]
 • کمیته بین المللی طب رزمی الگوی اخلاق طب مسافرتی در برنامه همکاری های بین المللی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 117-123]
 • کورتیزول تغییرات دهیدرواپی‌اندروسترون و کورتیزول بزاقی با رقابت در دختران والیبالیست [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 43-48]
 • کیفیت کیفیت مدیریت دانش در یک بیمارستان نظامی براساس شاخص‌های مدل تعالی بالدریج [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 213-216]
 • کیفیت زندگی مقایسه سبک زندگی، کیفیت زندگی و سلامت روان کارکنان دو دانشگاه با وابستگی نظامی و غیرنظامی [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 17-24]

گ

 • گاز خردل عوارض طولانی مدت ریوی در قربانیان سلاح‌های شیمیایی کردستان عراق [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 37-42]

م

 • مدل بالدریج کیفیت مدیریت دانش در یک بیمارستان نظامی براساس شاخص‌های مدل تعالی بالدریج [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 213-216]
 • مدیران سبک رهبری مدیران بیمارستانی از نظر کارکنان و ارتباط آن با شاخص‌های بیمارستانی [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 125-132]
 • مدیریت تعارض ویژگی‌های شخصیتی، سبک‌های مدیریتی و مدیریت تعارض در یک واحد نظامی [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 11-16]
 • مدیریت دانش کیفیت مدیریت دانش در یک بیمارستان نظامی براساس شاخص‌های مدل تعالی بالدریج [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 213-216]
 • مدیریت مسیر پیشرفت شغلی ارتباط بین مدیریت مسیر پیشرفت شغلی و رضایت از مسیر پیشرفت شغلی [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 217-221]
 • مدیریت مصرف دارو رابطه به‌کارگیری کارت هوشمند با مدیریت مصرف داروی بیماران خاص مبتلا به ام.اس [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 229-233]
 • مرکز نظامی ارتباط عملیات استراتژیک منابع انسانی و نوآوری سازمانی در یکی از مراکز نظامی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 97-102]
 • مسابقه آسیب‌های ورزشی کاراته‌کاها در مسابقات بین‌المللی [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 235-240]
 • مسیر پیشرفت شغلی ارتباط بین مدیریت مسیر پیشرفت شغلی و رضایت از مسیر پیشرفت شغلی [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 217-221]
 • معلولیت مشکلات خانواده های دارای فرزند معلول [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 49-52]
 • موفقیت ذهنی مسیر پیشرفت شغلی ارتباط بین مدیریت مسیر پیشرفت شغلی و رضایت از مسیر پیشرفت شغلی [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 217-221]
 • میدان‌های الکترومغناطیس با فرکانس بی‌نهایت‌کم ارزیابی ریسک مواجهه شغلی با میدان‌های الکترومغناطیس با فرکانس بی‌نهایت کم [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 133-140]
 • میزان شیوع میزان شیوع بیماری های شایع جلدی و عوامل مرتبط با آن در یک مرکز نظامی غیرآموزشی [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 31-35]

ن

 • نظامی مقایسه میزان استرس شغلی در رانندگان نظامی و غیرنظامی شهر تهران [دوره 13، شماره 1، 1390، صفحه 25-30]
 • نظامی مقایسه کیفیت زندگی مردان نظامی و غیرنظامی مبتلا به فشار خون [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 189-194]
 • نظامی پایایی و روایی پرسش‌نامه [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 241-246]
 • نگرش آگاهی، نگرش و خودکارآمدی کارکنان پرستاری در کنترل عفونت‌‌های بیمارستانی [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 167-172]
 • نوآوری سازمانی ارتباط عملیات استراتژیک منابع انسانی و نوآوری سازمانی در یکی از مراکز نظامی [دوره 13، شماره 2، 1390، صفحه 97-102]
 • نیازهای آموزشی پزشکان نظامی نقش طب نظامی در نیروهای مسلح و ضرورت توسعه برنامه‌های آموزشی تخصصی در طب نظامی ایران [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 247-252]
 • نیروهای مسلح نقش طب نظامی در نیروهای مسلح و ضرورت توسعه برنامه‌های آموزشی تخصصی در طب نظامی ایران [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 247-252]

و

 • ویژگی‌‌های جمعیتی فراوانی شکایت‌های اسکلتی- عضلانی کارکنان قایق‌های موتوری و ارتباط آن با ویژگی‌‌های جمعیت‌شناختی [دوره 13، شماره 3، 1390، صفحه 141-145]
 • ویژگی‌های شخصیتی تاثیر دوره آموزش نظامی بر ویژگی‌‌‌‌‌‌های شخصیتی دانشجویان نظامی [دوره 13، شماره 4، 1390، صفحه 195-200]