دوره و شماره: دوره 26، شماره 1 - شماره پیاپی 125، فروردین و اردیبهشت 1403 

نامه به سردبیر

کاربردهای هوش مصنوعی در سیستم سلامت نظامی

صفحه 2139-2140

10.30491/jmm.2024.1006596.1126

محمد کریم بهادری؛ احسان تیمورزاده


بررسی ارتباط تزریق واکسن ب ث ژ با فراوانی و شدت بیماری کووید-19

صفحه 2205-2213

10.30491/jmm.2024.1006631.1145

سمیه آزرمی؛ سیمین تاج شریفی فر؛ یزدان احمدی؛ علی مرادی؛ فائضه بنی یعقوبی؛ سعید نظری؛ مریم شعبانی