دوره و شماره: دوره 23، شماره 8 - شماره پیاپی 105، مهر و آبان 1400 

مروری

ابزارهای سنجش آمادگی بیمارستان‌‌‌ها برای مقابله با بیماری کووید-19: یک مطالعه مروری

صفحه 627-636

10.30491/JMM.23.8.627

حانیه سادات سجادی؛ مریم تاجور؛ علی اکبری ساری؛ ابراهیم جعفری پویان؛ الهام احسانی چیمه


عوامل مرتبط با کیفیت زندگی‌کاری درکارکنان پلیس: تحلیل محتوا کیفی

صفحه 647-655

10.30491/JMM.23.8.647

زینب تابانژاد؛ سیده فاطمه حق دوست اسکوئی؛ عباس عبادی؛ مهدی زارعی؛ مرتضی مصری؛ مصطفی شهابی نژاد


بررسی اثرات ناشی از ارتعاش بر رانندگان قایق‌های تندرو نظامی: مطالعه میدانی

صفحه 684-692

10.30491/JMM.23.8.684

حمید سعیدنیا؛ محمد بابامیری؛ رضا اسمعیلی؛ فیروز ولی پور؛ غلامحسین پورتقی