دوره و شماره: دوره 23، شماره 2 - شماره پیاپی 99، فروردین و اردیبهشت 1400 
بررسی ارتباط بین مولفه های جو ایمنی و وقوع رفتارهای ناایمن: مطالعه موردی در یک صنعت شیمیایی

صفحه 151-160

10.30491/JMM.23.2.151

احمد سلطان زاده؛ محسن صادقی یارندی؛ سلمان ترابی گودرزی؛ طاهره کاظمیان؛ رضا پوربابکی


تاثیر پروتکل درمانده ساز بر هم انقباظی عضلات زانو در افراد سالم و با پای پرونیت طی دویدن

صفحه 161-171

10.30491/JMM.23.2.161

احمد فصیحی؛ معرفت سیاهکوهیان؛ امیرعلی جعفرنژادگرو؛ لطفعلی بلبلی؛ حامد شیخ علیزاده


ارتباط بین وضعیت سر به جلو و کیفوز پشتی با کمردرد مزمن غیر اختصاصی در مردان نظامی

صفحه 186-193

10.30491/JMM.23.2.186

مهسا عاشقان؛ سید ابراهیم هاشمی؛ وحید سبحانی؛ ابوالفضل شکیبایی؛ عمید الدین خطیبی عقدا؛ احسان عرب زاده