دوره و شماره: دوره 22، شماره 7 - شماره پیاپی 92، مهر و آبان 1399 

پژوهشی اصیل

نقش مدافعه (وکیل مدافعی) در دیپلماسی پرستاری: یک مطالعه کیفی

صفحه 675-681

10.30491/JMM.22.7.1

سیمین شرفی؛ احمد نصیری؛ محمدعلی چراغی؛ غلامحسین محمودی راد


تاثیر جیره نظامی غنی از مواد فراسودمند بر استقامت قلبی و ریوی در افراد نظامی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی، یک سو کور، کنترل‌دار

صفحه 682-691

10.30491/JMM.22.7.2

وحید هادی؛ محمد علی سردار؛ مجید غیور مبرهن؛ محسن نعمتی؛ رضا رضوانی؛ سعید هادی؛ مصطفی مظاهری تهرانی؛ داود سلیمانی؛ عبدالرضا نوروزی


تأثیر 8 هفته مکمل یاری ویتامین D بر ترکیب بدن، سرعت دویدن و زمان رسیدن به خستگی در نظامیان

صفحه 700-707

10.30491/JMM.22.7.4

حسین رستمی؛ محمد رضا آقای قزوینی؛ مرجان دلخوش؛ منصور بابایی؛ کریم پرستوئی