دوره و شماره: دوره 20، شماره 6 - شماره پیاپی 78، آذر و دی 1397 

مروری

عوامل سازمانی موثر بر متوسط اقامت بیمار در بیمارستان: مرور نظام مند مطالعات

صفحه 577-588

سیدمرتضی حسینی شکوه؛ کاظم صادقیان؛ احمد عامریون؛ روح ا... زابلی


آمادگی کامل رزم و مولفه های آن در جنگ و صلح- مطالعه مروری

صفحه 589-600

غلامحسین علیشیری؛ ابوالفضل شکیبایی؛ محمدکریم بهادری؛ سید رضا حسینی ذیجود


پژوهشی اصیل

اپیدمیولوژی بیماری‌های چشم در جانبازان یک چشم نابینا در 19 استان کشور طی سال‌های 1389 تا 1395

صفحه 601-608

محمد قاسمی برومند؛ سعید رحمنی؛ محمدرضا نظری؛ سیده فاطمه نوری رحیم آبادی؛ مهدی معصومی


بررسی پایش همودینامیک بیماران مولتیپل تروما بوسیله سونوگرافی در اورژانس

صفحه 609-617

حجت درخشانفر؛ مجید شجاعی؛ علیرضا مجیدی؛ زینت السادات دهقان


مقایسه کیفیت زندگی و کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع دو با و بدون هایپوگنادیسم: مطالعه مورد-شاهد

صفحه 618-625

محبوبه سادات حسینی؛ ناهید خلیلی؛ یونس پناهی؛ سید علی موسوی؛ مجید رمضانی


ارزیابی کیفیت خدمات بخش جراحی یک بیمارستان نظامی با استفاده از روش گسترش عملکرد کیفیت فازی

صفحه 655-665

محمدکریم بهادری؛ امیرحسین خوش بین؛ پریسا مهدی زاده؛ احسان تیمورزاده


رابطه میان سرمایه فکری با بهره‌وری منابع انسانی و عملکرد شغلی از دیدگاه کارکنان یک بیمارستان نظامی

صفحه 674-684

علی علی اکبر اصفهانی؛ کامران مالکپور؛ امیرحسین تدین؛ محسن عباسی فرج زاده