دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 44، خرداد و تیر 1390 

پژوهشی اصیل

محاسبه استرس گرمایی بر اساس شاخص WBGT در صنعت ذوب فلزات

صفحه 59-64

احسان حاجی عظیمی؛ علی خوانین؛ مجید آقاجانی؛ اردلان سلیمانیان


اثر ضدباکتریایی نانوذرات کربنات کلسیم بر آگروباکتریوم تومفاسیانس

صفحه 65-70

رمضانعلی عطایی؛ جلال الدین درخشان پور؛ علی مهرابی توانا؛ اکرم عیدی


ارتباط ویژگی‌های جمعیت‌شناختی پرستاران با آگاهی نسبت به اتونومیک دیس‌رفلکسی در جانبازان قطع نخاع

صفحه 71-74

فخرالدین فیضی؛ مسعود واحدی؛ محمد دانشمندی؛ عباس عبادی؛ مسعود سیرتی؛ حسین امیری


ارزیابی استاندارد اعتباربخشی کمیسیون مشترک بین المللی در آزمایشگاه یک بیمارستان نظامی

صفحه 75-80

احمد عامریون؛ شهرام توفیقی؛ سید محمد صادق مهدوی؛ حسین ممقانی؛ محمد مسکرپور امیری


فراوانی و تنوع گونه های آفت بندپا در انبارهای غلات و حبوبات یکی از واحدهای نظامی

صفحه 81-87

مهدی خوبدل؛ عارف معروف؛ داود فرج زاده؛ هادی وطنی؛ مجید ریاضی پور؛ نعمت ا... جنیدی


میزان فراوانی افسردگی، اضطراب و استرس در پرستاران نظامی

صفحه 103-108

مینو اسدزندی؛ رقیه سیاری؛ عباس عبادی؛ هرمز سنایی نسب


پیش‌بینی عملکرد دانشجویان افسری در تکلیف تعادلی ایستا بر مبنای انگیختگی و فعال‌سازی

صفحه 109-116

سیدمحمدکاظم واعظ موسوی؛ مرتضی ناجی؛ مهری اصانلو؛ حسین اسماعیل پورمرندی


الگوی اخلاق طب مسافرتی در برنامه همکاری های بین المللی

صفحه 117-123

افشین پاکجو؛ مرتضی ایزدی؛ شهرام مسعودی پور؛ مژگان فاضل