دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، فروردین و اردیبهشت 1379 

پژوهشی اصیل

سم ریسین

صفحه 1-6

حسینعلی مهرانی


تغذیه نظامی

صفحه 47-50

سید ابولقاسم موسوی؛ فرشاد نجفی پور


واکنش متقابل از خردل و سیستم ایمنی

صفحه 51-54

زهیر محمد حسن؛ معصومه ابتکار؛ مریم خیر اندیش