دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 6، آذر و دی 1380