نمایه نویسندگان

ا

 • اصلانی، جعفر معرفی یک مورد کلاپس ریه در جریان مصدومیت با گاز خردل [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 49-50]
 • اکبری، بهرام نقش سایتوکاین ها در تعدیل آسیبهای پرتوی [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 15-20]

پ

 • پور حیدری، غلامرضا سلاحهای هسته ای : مبانی و اصول عملکرد [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 35-39]
 • پورحیدری، غلامرضا انتراکس به عنوان یک عامل بالقوه مورد استفاده در جنگهای بیولوژیک [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 61-66]

ج

 • جهانی، محمدرضا بررسی فراوانی دیسانتری باسیلر و آمیبی در یگانهای ناجا در سالهای 75-1374 [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 7-10]

چ

ح

 • حجتی، محسن ترومای شکم در جنگ [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 57-60]

س

 • سالم، محمد ارتقاء طراحی کلاهخود رسمی نیروای نظامی [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 67-72]
 • سام، افشین نجات و درمان مصدومین با سندرم کوفتگی پس از حوادث دسته جمعی [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 51-56]

ص

غ

ف

 • فتحی آشتیانی، علی اختلالات روانی ناشی از جنگ [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 11-14]
 • فلاح، جلیل نقش سایتوکاین ها در تعدیل آسیبهای پرتوی [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 15-20]

ق

 • قانعی، مصطفی معرفی یک مورد کلاپس ریه در جریان مصدومیت با گاز خردل [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 49-50]

ک

م

 • متولیان، سید عباس بررسی فراوانی دیسانتری باسیلر و آمیبی در یگانهای ناجا در سالهای 75-1374 [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 7-10]
 • متولیان، سید عباس نجات و درمان مصدومین با سندرم کوفتگی پس از حوادث دسته جمعی [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 51-56]
 • مجیدی، سعید ارتقاء طراحی کلاهخود رسمی نیروای نظامی [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 67-72]
 • مهرابی توانا، علی استفاده از جنگ افزارهای میکروبی در تاریخ [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 41-47]
 • میرنژاد، رضا انتراکس به عنوان یک عامل بالقوه مورد استفاده در جنگهای بیولوژیک [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 61-66]

ه

 • هاشمی، مهران ارتقاء طراحی کلاهخود رسمی نیروای نظامی [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 67-72]