کلیدواژه‌ها = زئولیت
مقایسه خاصیت آنتی باکتریایی بستر نانوالیاف از پلی وینیلیدین فلوراید/ پلی وینیل پیرولیدون حاوی یک جاذب با ساختارهای تک فلزی و دو فلزی

دوره 21، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 187-194

مرضیه منتظر؛ رضوان زنده دل؛ فهیمه گلی؛ زهرا پنجعلی؛ ندا سلیمانی


حذف فوتوکاتالیستی سودوموناس آئروژنزا از هوا با استفاده از نانو ذرات اکسید روی تثبت شده بر زئولیت طبیعی ایران

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 157-162

فیروز ولی پور؛ عباس رضایی؛ احمد جنیدی جعفری؛ علی خوانین