کلیدواژه‌ها = ظرفیت هوازی
تاثیر لباس محافظتی آتش نشانی و لباس کار معمولی بر ظرفیت هوازی ‏

دوره 10، شماره 4، آذر و دی 1387، صفحه 263-267

مجید نجفی کلیانی؛ عباس عبادی؛ سهیل نجفی مهری؛ ناهید جمشیدی