کلیدواژه‌ها = خودکشی
مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان، تجارب عاطفی و دوسوگرایی ابراز هیجان در سربازان با تلاش-های خودکشی و عادی

دوره 19، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 282-290

امیر قاسمی نواب؛ سهراب امیری؛ اسفندیار آزاد مرزآبادی


رابطه ویژگی های شخصیتی نوروتیسم و سایکوتیک با گرایش به خودکشی سربازان در پادگان های نظامی

دوره 19، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 152-157

جهانگیر کرمی؛ پیمان حاتمیان؛ آسیه مرادی


متغیرهای مرتبط به خودکشی در جانبازان متوفی

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1385، صفحه 143-148

سید عباس تولایی؛ مصطفی قانعی؛ شروین آثاری؛ محمد لرگرد دزفولی ن‍ژاد؛ مهدی حبیبی


بررسی اقدام به خودکشی در بیماران بستری شده در بخش اعصاب و روان بیمارستان بقیه ا… الاعظم«عج» از 1380 تا 1382

دوره 7، شماره 4، آذر و دی 1384، صفحه 305-312

غلامرضا کرمی؛ ماندانا امیری؛ جواد عاملی؛ کاظم قدوسی؛ علیرضا سعادت؛ محمد سجادی؛ سیما نوحی