نویسنده = عبدالمجید چراغعلی
رصد چالش ها و راهکارهای حوزه دارو و ملزومات پزشکی کشور

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 1899-1901

10.30491/jmm.2023.1006457.1042

غلامرضا پورحیدری؛ عبدالمجید چراغعلی؛ سید محمد زارعی ابرقوئی


راهکارهای توسعه صادرات دارو و تجهیزات پزشکی

دوره 24، شماره 5، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1287-1290

10.30491/JMM.24.5.1287

غلامرضا پورحیدری؛ عبدالمجید چراغعلی؛ سیدمحمد زارعی


تبیین نقش و جایگاه داروسازان در نظام بهداشت و درمان نیروهای مسلح ایران

دوره 23، شماره 12، بهمن و اسفند 1400، صفحه 925-932

10.30491/JMM.23.12.925

محمد غفاری؛ عبدالمجید چراغعلی؛ سیدحسام الدین شریف نیا؛ سید محمد زارعی ابرقویی؛ غلامرضا پورحیدری


ارزیابی فاکتورهای موثر بر خرید راهبردی دارو در سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

دوره 23، شماره 7، مهر و آبان 1400، صفحه 610-617

10.30491/JMM.23.7.610

صدرا طاهری ملکی؛ حسام الدین شریف نیا؛ امیر نوروزی؛ عبدالمجید چراغعلی