نویسنده = بهرامی فر، علی
آموزش پرستار مراقبت های ویژه تنفسی در مراکز بدون درمانگر تنفسی دوره دیده: جبرانی بر کمبود تخت های مراقبت های ویژه

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 2056-2057

10.30491/jmm.2024.1006626.1143

ملیحه سلیمی بنی؛ Vinciya Pandian؛ امیر واحدیان عظیمی؛ سید طیب مرادیان وفایی؛ علی بهرامی فر


مروری بر دارودرمانی در بیماری کووید-19

دوره 22، شماره 11، آذر و دی 1399، صفحه 1130-1144

10.30491/JMM.22.11.1130

احسان سعیدی؛ مصطفی سودمند؛ مهدی مشهدی اکبر بوجار؛ صفیه آقاعبداللهیان؛ علی بهرامی فر؛ میلاد اصغردوست؛ مهدی باقری