نویسنده = سید طیب مرادیان
بررسی تاثیر اجرای راهبرد جستجوی قدردان بر کیفیت راه‌اندازی زودهنگام بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه جراحی باز قلب یک بیمارستان نظامی

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 1952-1959

10.30491/jmm.2023.1006443.1033

محمد حسین صادقی؛ جمیله مختاری نوری؛ ملیحه السادات مؤید؛ سید طیب مرادیان؛ محمد سعید غیاثی


امداد و انتقال در مراقبت پیش بیمارستانی بهداری رزمی: تحلیل مفهوم با رویکرد واکر واوانت

دوره 23، شماره 9، آذر و دی 1400، صفحه 721-729

10.30491/JMM.23.9.721

حمید رضا غلامی؛ حسین محمودی؛ سید طیب مرادیان