نویسنده = سید طیب مرادیان
آموزش پرستار مراقبت های ویژه تنفسی در مراکز بدون درمانگر تنفسی دوره دیده: جبرانی بر کمبود تخت های مراقبت های ویژه

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 2056-2057

10.30491/jmm.2024.1006626.1143

ملیحه سلیمی بنی؛ Vinciya Pandian؛ امیر واحدیان عظیمی؛ سید طیب مرادیان وفایی؛ علی بهرامی فر


بررسی تاثیر اجرای راهبرد جستجوی قدردان بر کیفیت راه‌اندازی زودهنگام بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه جراحی باز قلب یک بیمارستان نظامی

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 1952-1959

10.30491/jmm.2023.1006443.1033

محمد حسین صادقی؛ جمیله مختاری نوری؛ ملیحه السادات مؤید؛ سید طیب مرادیان؛ محمد سعید غیاثی


امداد و انتقال در مراقبت پیش بیمارستانی بهداری رزمی: تحلیل مفهوم با رویکرد واکر واوانت

دوره 23، شماره 9، آذر و دی 1400، صفحه 721-729

10.30491/JMM.23.9.721

حمید رضا غلامی؛ حسین محمودی؛ سید طیب مرادیان